Диплом

Диплом на тему Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб

Работа добавлена на сайт bumli.ru: 2015-05-31НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ДИПЛОМНА РОБОТА
“СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ
ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА”
(на прикладі діяльності АКБ “Приватбанк", м. Дніпропетровськ)
Керівник роботи,
д. е. н., професор
Студент факультету банківської
справи, обліку та фінансів
“Банківська справа”
Харків2006

Анотація

Дипломна робота студента:
_________________________________ (ПІБ)
на тему: “СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА" складається із вступу, 4 розділів та висновків. Робота викладена на 130 сторінках, містить 32 таблиці, 29 рисунків, додатки на 32 листах. Перелік використаних джерел містить 119 найменувань.
Об’єкт дипломного дослідження — соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціальноекономічних потреб суспільства на прикладі діяльності найбільшої банківської установи України — АКБ “Приватбанк" м. Дніпропетровськ.
Предмет дипломного дослідження — сутність та портфельний ряд соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також в інших банківських установах банківської системи України.
Мета дипломного дослідження полягає у розкритті діючої практики розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також пошуку напрямків удосконалення розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в банківській системі України.
Актуальність та практична цінність отриманих результатів:
обгрунтовано соціальну значимість банківської інфраструктури АКБ “Приватбанк", як найбільшої банківської установи України, та процесів функціонування соціально-орієнтованих банківських продуктів розробки АКБ “Приватбанк" для задоволення соціальних потреб суспільства;
запропоновано шляхи розширення бази та вдосконалення інструментів надання соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;
виявлено підвищення рентабельності банківської установи при підвищенні обсягів обслуговування соціальних виплат населенню та підтверджена доцільність розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів.

Зміст
  Анотація
Вступ
Розділ 1. Роль банківської системи України в вирішенні соціально-економічних потреб суспільства
1.1 Законодавчі основи функціонування коштів державного соціального страхування в Україні
1.2 Банківські установи як інструменти обслуговування соціальних грошових виплат населенню в Україні
1.3 Аналіз обсягів соціальних грошових виплат та участі банківських установ України в операціях по обслуговуванню населення у 2001-2006 роках
1.4 Техніко-економічна характеристики АКБ „Приватбанк" та оцінка рівня соціальної значимості його діяльності на банківському ринку України
Розділ 2. портфельний аналіз соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ "Приватбанк"
2.1 Економічна діагностика діяльності АКБ „Приватбанк”
2.2 Аналіз соціально-орієнтованих масових банківських послуг населенню в АКБ „Приватбанк"
2.2.1 „Пенсійні проекти з Пенсійним фондом України" на базі пластикових платіжних карток
2.2.2 „Проекти соціальних виплат з Фондами соціального захисту населення України ” на базі пластикових платіжних карток
2.2.3 „Проекти компенсаційних виплат громадянам України з фондів постраждалих від нацизму та холокосту (Німеччина, Швейцарія) ” та депозитні програми їх обслуговування на базі пластикових платіжних карток
2.3 Програмно-технічна реалізація автоматизованих систем банківського самообслуговування соціально-орієнтованих продуктів на базі пластикових платіжних карток в АКБ „Приватбанк"
Розділ 3. Основні напрямки розвитку соціально оріентованих банківських продуктів в АКБ „Приватбанк"
3.1 Банківське обслуговування недержавних пенсійних фондів
3.2 Розвиток мережі безбалансових територіальних відділень по обслуговуванню населення
3.3 Розвиток мережі автоматів банківського самообслуговування населення (банкомати, POSтермінали) на базі пластикових пенсійних та соціальних карток
3.4 Оцінка економічного та соціального ефекту розширення соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ „Приватбанк”
Розділ 4. Правові, соціально-економічні та організаційно технічні питання охорони праці в банківській установі
4.1 Законодавчі нормативи охорони праці в банківській установі
4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в управлінні впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів АКБ “Приватбанк"
4.3 Техніка безпеки та протипожежна профілактика
4.4 Розробка заходів з охорони праці
4.4.1 Загальнообмінна вентиляція приміщення по видаленню надлишків тепла
4.4.2 Захисне заземлення
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г

Вступ

Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів полягає в тому, що за останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною реальної політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки.
Отримання соціального грошового забезпечення населенням в Україні, яке традиційно виконувалось через прямі поштові перекази грошей пенсійносоціальних фондів через монопольну систему Укрпошти з отриманням готівкових коштів по повідомленню у відділенні пошти чи доставкою готівкових коштів переказу по графіку до місця проживання отримувача працівниками Укрпошти, у 21 сторіччі потребує радикальнонової технології.
Банківська участь в обслуговувані потоків соціальних платежів в Україні розпочалась з агентського договору Державного Ощадного банку України та Укрпошти на обслуговування зустрічними потоками готівки “комунальні платежі" проти “пенсійних виплат” в суміщених відділеннях Ощадбанку та Укрпошти.
Монополію цього обслуговування порушила поява у 1994 році спеціалізованого акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль”, з яким були заключені договори про відкриття всіх накопичувальних рахунків підприємств по сплаті пенсійно-соціальних внесків та виплаті соціальних коштів за наказами Пенсійного та соціальних фондів отримувачам через створювані філії та відділення АППБ “Аваль". Штучна монополізація обслуговування коштів соціального забезпечення в двох банках України була зруйнована у 1998 році в результаті “дефолту” фінансової піраміди системи державних облігацій України, в які були вкладені кошти активів цих банків. На ринок обслуговування потоків соціальних платежів населенню вийшли нові комерційні банки з новими технологіями та соціально-орієнтованими банківськими продуктами масового обслуговування населення.
Об’єктом дипломного дослідження є — соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб суспільства на прикладі діяльності найбільшої банківської установи України — АКБ “Приватбанк" м. Дніпропетровськ.
Предметом дипломного дослідження є — сутність та портфельний ряд соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також в інших банківських установах банківської системи України.
Методами дипломного дослідження є — структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова математичної моделі розрахунку рентабельності операційної діяльності банку як функції вартості ресурсів та дохідності активних операцій, побудова розрахункового алгоритму математичної моделі в “електронних таблицях” EXCEL2000 та проведення прогнозного моделювання
впливу частки соціальних банківських продуктів на рентабельність роботи банківської установи.
Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості використання банківськими установами України соціально-орієнтованих банківських продуктів для обслуговування грошового потоку соціального фінансування населення України, розкриттю діючої практики розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк", а також пошуку напрямків удосконалення розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в банківській системі України.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання:
досліджено сутність, основні потоки грошових соціальних платежів
населенню України та значимість їх обсягів для банківської системи України;
обгрунтовано соціальну значимість банківської інфраструктури АКБ “Приватбанк", як найбільшої банківської установи України, у впровадженні новітніх технологій обслуговування соціальних виплат громадянам України;
розглянуто процес функціонування соціально-орієнтованих банківських продуктів розробки АКБ “Приватбанк”;
наведені результати економічної діагностики та сучасного стану портфелю соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк”;
проведено аналіз діючої практики програмно-технологічного розгортання мережі банкоматів та еквайрингового обслуговування пластикових карткових систем, як основного банківського механізму реалізації соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;
запропоновано шляхи розширення бази та вдосконалення інструментів надання соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”;
обгрунтовано підвищення рентабельності роботи банківської установи при підвищенні обсягів безготівкового обслуговування грошових потоків соціальних виплат з організацією безготівкового обслуговування зустрічних платежів населення за послуги з сум соціальних виплат;
Питанню розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів приділяється значна увага Кабінету Міністрів України, що знайшло своє відображення в постановах:
“Надання АКБ “Приватбанк" статусу уповноваженого банку по здійсненню виплату пенсій й грошової допомоги пенсіонерам" №785 від 12 травня 2000р.
“ Порядок отримання адресної матеріальної допомоги та соціально-орієнтованих виплат” №1596 від 30.08.1999р.;
"Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ та державної соціальної допомоги" від 22 квітня 2005 р. N 318;
Згідно Постанови КМУ від 07.09.2000 № 1403 Приватбанк включено у число банків-агентів, уповноважених здійснювати виплати компенсації особам, що постраждали від переслідувань нацистів у роки Другої світової війни.
На вирішення проблеми розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів спрямовані дослідження, викладені в монографіях наступних авторів: — Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., Герасимович А.М., Жуков Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз А.М., Українська Л.О., Савлук М.І., Панова Г.С., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Спіцин І.О., Спіцин Я.О., Шевченко Р.І. .
Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів, наданих в дипломній роботі, дозволить:
зосередити увагу банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського обслуговування фондів недержавного пенсійного забезпечення, що створить довгострокову ресурсну базу діяльності банківських установ на інвестиційноіпотечному ринку;
вивести обслуговування соціальних виплат населенню банками з перших двох рівнів сервісу (отримання коштів в банку та отримання коштів в точках банківського самообслуговування) на третій рівень сервісу — “доставка платежів до місця проживання” та “прийняття платежів в місцях проживання”;
вирішити питання стратегії впровадження новітніх банківських технологій обслуговування грошових потоків соціальних виплат в приміських районах та сільських районах;
залучити частку коштів соціальних виплат пенсіонерів (“кошик збережень”) на поточних та депозитних рахунках, що створить додаткову базу кредитних ресурсів банків;
Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів для задоволення соціальних потреб населення України.
Інформаційною базою дипломного дослідження були — звітні документи АКБ “Приватбанк" за 2000 — 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України.

Розділ 1. Роль банківської системи України в вирішенні соціально-економічних потреб суспільства

1.1 Законодавчі основи функціонування коштів державного соціального страхування в Україні

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — Основи) [4] відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.
Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною або дитиноюінвалідом, хворим членом сім'ї, смерті громадянина та членів його сім'ї тощо.
Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:
пенсійне страхування;
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
медичне страхування;
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
страхування на випадок безробіття;
інші види страхування, передбачені законами України.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:
законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;
обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;
надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;
обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування;
солідарності та субсидування;
державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним джерелом існування;
цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках — члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховики.
Страхувальниками за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням є роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України.
Страховиками є цільові страхові фонди з:
пенсійного страхування;
медичного страхування;
розвитку мережі безбалансових територіальних відділень банку, які мають банкомат чи POSтермінал для можливості видачи готівки по пластиковим пенсійно-соціальним карткам;
розробці та впровадження програмного забезпечення безбалансового ведення повного обсягу банківських операцій за допомогою телекомунікаційного об’єднання локальної мережі відділення з транзакційним процесінговим центром балансової філії банку.
Розвиток мережі територіальних безбалансових відділень АКБ ”Приватбанк” йде невпинно, їх кількість у 2006 році характеризується:
1 966 відділень по всій Україні
в мережі обслуговування пластикових карток банку працює 3 153 банкоматів;
пластикові картки банку приймають до оплати понад 16,6 тисяч торговельно-сервісних точок (POSтермінали) по всій Україні.
Аналіз банківського програмного забезпечення показав, що для вирішення проблем масового обслуговування безбалансових відділень для АКБ “Приватбанк" доцільно рекомендувати впровадження створеної фірмою “Метасофт" [118] ефективної технології масового роздрібного обслуговування (ритейл) приватних клієнтів.
Інтегрована банківська система "МЕТАКАРТ" успішно проходить опробовування в наступних банках: " Приватбанк", "Банк КредитДніпро", "Банк Металург", "Банк Південний", "УкрСибБанк", Банк "Форум".
Інтегрована банківська система обслуговування приватних клієнтів "Метакарт" являє собою інтегрований банківський пакет, що дозволяє банку помістити індивідуальних клієнтів у фокус його бізнес — стратегії. Він розроблений спеціально для масової обробки великої кількості індивідуальних рахунків.
Система "Метакарт" являє собою не закінчений програмний продукт, а набір інструментальних засобів, що дозволяє банкам самостійно будувати свої платіжні системи для індивідуального бізнесу. Ефективне використання таких інструментальних засобів дозволяє банкові запропонувати роздрібному клієнтові практично необмежений набір продуктів і послуг, тим самим забезпечити високу конкурентноздатність банку і можливість швидкої реакції на мінливі умови ринку.
Загальна функціональність і технологічний підхід "Метакарт" ідеальним образом відповідають вимогам тих банків і фінансових установ, що мають намір:
ввести нові банківські продукти і послуги;
збільшити свою ефективність за рахунок зниження вартості обробки транзакций;
інтегрувати розрізнені системи в єдине зв'язне рішення;
розширити можливості звітів для клієнтів і управлінського персоналу;
впровадити відкриту систему у своїй філіальній мережі;
забезпечити уніфікацію банківських продуктів і послуг, єдність облікової й операційної технологій по усій філіальній мережі;
експлуатувати комп'ютерну систему, побудовану на сучасних міжнародних стандартах.
Система "Метакарт" складається з центрального ядра, що містить інформацію про клієнтів, рахунки, банківські продукти і послугах, і модулів, що реалізують ці продукти і послуги. Система "Метакарт" підтримує багатосегментну модель організації бізнесу, що дозволяє в рамках єдиної інсталяції реалізувати індивідуальну роботу з кожною банківською установою — учасником системи. Унікальною особливістю "Метакарт" є можливість наскрізного використання існуючих даних про клієнтів і продукти, що забезпечує зв'язність управлінської інформації з усієї системи. Інформація, така як дані про клієнта, потоки коштів, стан клієнтських рахунків або рахунків Головної книги, необхідний для цілей керування, може бути отриманий із системи в режимі реального часу, надаючи, тим самим, можливість повного оперативного контролю за станом бізнесу.
Схожим чином, така складна задача, як створення звітів для Національного банку, у системі істотно спрощена.
Ключовими принципами побудови системи "Метакарт" є:
централізація й інтегрований характер інформації, що дозволяють розширити ареал обслуговування і значно спростити адміністрування програмного комплексу;
комплексний характер обслуговування, що означає надання всіх послуг клієнтові на одному робочому місці системи;
організація ефективної роботи у філіальній мережі в термінальному режимі, при існуючій незадовільній якості каналів зв'язку;
організація центра прибутковості (облікового центра);
високий рівень захисту від несанкціонованого доступу і закриття всієї інформації, що циркулює в системі в електронній формі;
забезпечення високої продуктивності системи в пікових навантаженнях;
швидкий доступ до даних про витрати, доходи і позиції балансу, що формуються в режимі online;
можливість створювати довільні звіти з використанням стандартних промислових засобів підготовки звітів і запитів;
мінімізація обсягу даних, що вводяться, при виконанні фінансових операцій, заснована на настроюваннях системи "за замовчуванням", визначених користувачем;
максимально можливий контроль даних, що вводиться, на етапі підготовки документів;
можливість самостійного створення нових фінансових операцій на базі генератора складних проводок.

3.3 Розвиток мережі автоматів банківського самообслуговування населення (банкомати, POSтермінали) на базі пластикових пенсійних та соціальних карток

Розвиток мережі автоматів банківського самообслуговування населення для розширення впровадження соціально-орієнтованих банківських послуг у віддалених примістських та сільських районах потребує вирішення наступних проблем:
впровадження нових серій повнофункціональних банкоматів;
впровадження нових мереж з’єднання банкоматів з процесінговими центрами банку.
Інноваційні технології, впроваджені в банкоматах Opteva фірми Diebold (США), розширюють функціональність пристроїв, підвищують надійність і безпеку проведення транзакций, спрощують роботу клієнта з пристроєм, поліпшують ергономічні характеристики і сприяють захистові від шахрайства [117].
На основі банкоматів даної серії Банк може планувати будь-яку стратегію розвитку: від розгортання широкої мережі і масової установки банкоматів до реалізації проектів автоматичних офісів банківського самообслуговування (мініофісів) з можливістю прийому наявних у режимі online.
Серія Opteva представлена моделями з базовою функціональністю — офісна Opteva 520 і встановлювана через стіну Opteva 560, і повнофункціональними банківськими кіосками самообслуговування, відповідно Opteva 720 і Opteva 760. Дані термінали становлять інтерес, насамперед, для банків, активно реалізуючих програми споживчого кредитування і зацікавлених у наданні своїм клієнтам більш зручного і надійного засобу своєчасного погашення боргу.
Повнофункціональні термінали забезпечують прийом банкнот, як покупюрно, так і пачкою (до 100 купюр) з автоматичною перевіркою дійсності в режимі online. Детектори валют, встановлені в терміналах Opteva виробляються німецькою компанією Giesecke&Devrient.
Банкомати Diebold серії Opteva — самі безпечні банкомати у світі. Безпека при проведенні транзакций на банкоматах була самою гарячою темою минулого року. Той факт, що банкомати нової серії Оpteva є самими безпечними у світі, підтверджується присудженням корпорації Diebold 2х міжнародних нагород в області безпеки від асоціації ATMIA.
Корпорація Diebold установлює нові стандарти в області безпеки, що виражено у функціоналі нової серії банкоматів Diebold — Opteva. Нижчеподаний функціонал кардинально відрізняє банкомати серії Opteva від існуючих на ринку конкурентних моделей:
а) Дзеркала заднього огляду
забезпечення більшого ступеня фізичної безпеки клієнтів банку
б) Дизайн корпуса банкомату
заглиблена лицьова панель і розташування PINклавітури забезпечує захищеність при проведенні транзакций
в) Картрідер
захист від скимминга (зчитування магнітної смуги карти із шахрайськими цілями) шляхом зміни швидкості руху картки (“перекручування”) картки захист від “ліванської" петлі, додаткові датчики шторки зчитувателя карток
г) Можливість заливання чорнилом банкнот у касетах
запобігання втрати коштів при виникненні позаштатних ситуацій або спрацьовуванні датчиків сигналізації
д) Диспенсер
подвійний замок на шторці пристрою видачі грошей дозволяє уникнути шахрайства, зв'язаного зі спробами витягу коштів через вікно видачі
датчики руху в грошовому тракті. Виявлення сторонніх пристроїв у грошовому тракті для запобігання шахрайських дій.
е) Системний комп'ютер
використання технології Intel Trusted Platform Module (вбудований криптопроцессор) для аутентификації пристроїв банкомату. Найсучасніший засіб захисту інформації і цілісності комп'ютерної системи банкомату — розробка компанії Intel.
ж) Шифруюча PINклавіатура
можливість віддаленої зміни ключів у шифруючій клавіатурі
унікальна можливість віддаленої динамічної заміни ключів шифрування без необхідності фізичної присутності персоналу банку біля банкомату. Забезпечує великий ступінь фізичної безпеки клієнтів банку.
підтримка Triple DES
при розкритті даної клавіатури стирається весь зміст блоку
з) Окремі відсіки для забутих і відбракованих купюр
скорочується час необхідний персоналові банку на сортування відбракованих і забутих купюр, що дозволяє більш швидко дозволяти проблемні ситуації з видачею грошей і балансувати банкомат.
і) Відеоспостереження
банкомати Diebold обладнані спеціальним вікном у верхній частині банкомату, у яке може бути встановлена як реальна, так і муляж системи відеоспостереження (звичайно використовується як наочне підтвердження повідомлення про те, що банкомат обладнаний відеосистемою для забезпечення більшої безпеки пристрою), що забезпечує повний моніторинг подій, що відбуваються навколо банкомату. Дане вікно розташоване у верхній частині банкомату, що дозволяє забезпечити повний огляд.
к) Механічні й електронні замки на сейфі
комбінаційні замки підвищують ступінь безпеки
л) Датчики й індикатори на двері сейфа
відправлення попереджуючих повідомлень у хост при несанкціонованому доступі до сейфа банкомату
м) Ілюмінаційна панель
сприяє безпечному проведенню транзакций у нічний час і при неосвітлених умовах
н) Sygate Firewall
моніторит банкомат і відправляє в хост попереджуючі повідомлення про спроби несанкціонованого доступу до банкомату
встановлює дійсність комунікаційних додатків
блокує незвичайний потік інформації
динамічно аналізує потік інформації, що надходить.
Для розвитку мережі автоматів банківського самообслуговування населення АКБ “Приватбанк" в малих містах та сільських районах необхідне впровадження принципово нової організація мережі взаємодії територіально розподілених банкоматів і POSтерміналів із процесінговим центром банку [88].
Використання системи широкополосного радіодоступу для рішення задачі підключення банкоматів і POSтерміналів (іменованих далі вузлами обслуговування) до процесінгового центру банку дозволяє встановлювати вузли обслуговування населення в місцях, де відсутня необхідна кабельна інфраструктура (або доцільність її використання), а також відмовитися від послуг оператора місцевих послуг телефонії. Останнє досягається за рахунок організації власних каналів передачі даних. Завдяки вбудованим функціям керування пропускною здатністю каналу передачі даних представляється можливим оптимальним образом перерозподіляти ресурси мережі між великою кількістю одночасно функціонуючих вузлів обслуговування.
Необхідно враховувати, що при організації системи взаємодії вузлів обслуговування з процесінговим центром банку більшість існуючих банківських систем, що обслуговують банкомати і POSтермінали, на транспортному рівні спираються на протокол X.25. Використання даного протоколу накладає ряд вимог, як до апаратного, так і програмного забезпеченню банку. Незважаючи на те, що сучасні банкомати і POSтермінали припускають підключення до мережі Ethernet (і поряд з цим з'являється і відповідне програмне забезпечення), при розробці комунікаційної моделі банку необхідно враховувати як появу нових можливостей, так і наявні на дійсний момент часу наробітки.

Рис.3.1 Принципова схема широкополосного радіодоступу банкоматів та POSтерміналів до процесінгового центру банку [88]
Побудова системи взаємодії автономних вузлів обслуговування з процесінговим центром банку (рис.3.1) припускає проходження ряду етапів. При розробці кожного етапу повинні прийматися в увагу як тип вузлів обслуговування, які підключаються, так і програмне забезпечення, що обробляє запити до процесінгового центру банку.
Етап 1. Підключення існуючих комутируємих вузлів обслуговування.
Виходячи з того, що існуючі вузли обслуговування звичайно взаємодіють із процесінговим центром за допомогою комутируємих X.25з'єднань (використовуючи пари модемів на обох сторонах), доцільно здійснити підключення банкомату/POSтерміналу за допомогою вбудованого або зовнішнього (у залежності від типу устаткування) модему до голосового порту абонентського модуля системи широкополосного радіодоступу. На приведеній на схемі рис.3.1 подібним чином підключені вузли обслуговування: клієнт 1 і клієнт 4.
Оскільки, говорячи про підтримку системою широкополосного радіодоступу телефонії, ми говоримо про її комп'ютерний різновид — IPтелефонію, для забезпечення якісного модемного з'єднання рекомендується використання "прозорого" каналу передачі з пропускною здатністю в 64Кб/сек (G.711).
На рівні вузла доступу банку вхідний із вузлів обслуговування телефонний трафік через H.323шлюз і корпоративну телефонну мережу банку надходить на відповідний модем з існуючої модемної стійки. Модемна стійка підключається до комутатора пакетів X.25, до якого, у свій час, підключений безпосередньо і процесінговий центр банку.
Таким чином, сценарій встановлення робочої сесії автономного вузла обслуговування з процесінговим центром банку може бути розбитий на кілька пунктів:
а) Банкомат/POSтермінал формує планований до обробки процесінговим центром банку запит у виді X.25пакетів.
2) Інтегрований у Банкомат/POSтермінал модем або зовнішній модем, підключений до RS232 порту банкомату/POSтермінала, установлює з'єднання з модемом вузла доступу банку. При цьому, замість звичайної мідної телефонної пари організується наступний ланцюжок: телефонний порт абонентського модуля системи широкополосного радіо доступу — ефір — Ethernetпорт модуля базової станції системи широкополосного радіо доступу — H.323шлюз — корпоративна телефонна мережа банку.
3) Через установлене модемне з'єднання і X.25комутатор Банкомат/POSтермінал установлює X.25з'єднання з процесінговим центром. Сесія встановлена.
Перший етап побудови системи взаємодії є базовим етапом і дозволяє здійснити швидкий перехід від використання мідних телефонних ліній або здійснити швидке підключення додаткових вузлів обслуговування до існуючої інфраструктури з мінімальними додатковими витратами. До недоліків даного етапу можна віднести як незручності, властивому комутируємому підключенню, як такому (зайнятість лінії, імовірність неможливості встановлення з'єднання в необхідний момент часу), так і необхідність установлення модемного з'єднання через канали IPтелефонії.
Етап 2. Постійне підключення існуючих вузлів обслуговування
Усуненням недоліків першого етапу побудови системи взаємодії може бути організація постійного підключення автономних вузлів обслуговування до процесінгового центра банку. Для рішення даної задачі на відповідній точці обслуговування необхідна установка додаткового устаткування — X.25/LAN маршрутизатора, що перетворить вхідний трафік X.25 у пакети формату Ethernet. На рівні вузла доступу банку сформований у такий спосіб трафик також надходить на X.25/LAN маршрутизатор, що виконує зворотне перетворення, і підключений до комутатора пакетів X.25, до якого, у свій час, підключений безпосередньо і процесінговий центр банку.
Підключаються подібним чином вузли обслуговування, які на схемі рис.3.1 позначені, як клієнт 3.
Таким чином, сценарій установлення робочої сесії автономного вузла обслуговування з процесінговим центром банку може бути розбитий на кілька пунктів:
а) Банкомат/POSтермінал формує планований до обробки процесінговим центром банку запит у виді X.25пакетів.
б) З RS232 порту банкомату/POSтермінала сформований трафик надходить на X.25/LAN маршрутизатор, де проходить перетворення з X.25 у Ethernet.
в) Сформований Ethernet трафик через ланцюжок: LAN порт абонентського модуля системи широкополосного радіо доступу — ефір — Ethernetпорт модуля базової станції надходить на X.25/LAN маршрутизатор вузла доступу, де проходить зворотне перетворення з Ethernet у X.25.
г) Відновлені X.25пакети через X.25комутатор попадають у процесінговий центр. Сесія встановлена.
У зв'язку з тим, що в даному сценарії відсутній етап установлення модемного з'єднання через корпоративну мережу загального користування, окремий вузел обслуговування має постійне підключення до вузла доступу банку. При такому типі підключенні вузел обслуговування звільнений від незручностей, властивому першому етапові, але має більш високу вартість. Тому другий етап побудови системи взаємодії може розглядатися як перехідний між першим і третім.
Етап 3. Підключення планованих вузлів обслуговування
Виходячи з перспектив розвитку інформаційних технологій у цілому і банківських зокрема, для розширення мережі банкоматів і POSтерміналів доцільно спиратися на устаткування, оснащене стандартними портами Ethernet. Підключаються подібним чином вузли обслуговування на приведеній схемі рис.3.1 позначені як клієнт 2 і клієнт 5.
У такому випадку, взаємодія окремих вузлів обслуговування з процесінговим центром у більшому ступені залежить від програмно-апаратного комплексу самого процесінгового центру — якщо комплекс припускає доступ до центру через мережу Ethernet, те сценарій установлення виробничої сесії окремого вузла обслуговування з процесінговим центром банку може бути розбитий на наступні пункти:
а) Банкомат/POSтермінал формує планований до обробки процесінговим центром банку запит у виді Ethernetпакетів.
б) Сформований Ethernet трафик через ланцюжок: LAN порт абонентського модуля системи широкополосного радіо доступу — ефір — Ethernetпорт модуля базової станції надходить безпосередньо в процесінговий центр банку. Сесія встановлена.
Якщо ж програмно-апаратний комплекс процесінгового центру не припускає прямого доступу через мережу Ethernet, а, як і раніше, спирається на обробку X.25запитів, то сценарій установлення виробничої сесії окремого вузла обслуговування з процесінговим центром банку розбивається на наступні пункти:
а) Банкомат/POSтермінал формує планований до обробки процесінговим центром банку запит у виді Ethernetпакетів.
б) Сформований Ethernet трафик через ланцюжок: LAN порт абонентського модуля системи широкополосного радіо доступу — ефір — Ethernetпорт модуля базової станції системи широкополосного радіо доступу надходить на X.25/LAN маршрутизатор вузла доступу, де проходить перетворення з Ethernet у X.25.
в) Сформовані пакети X.25 центр. Сесія встановлена.
Безпека системи
Незалежно від етапу побудови системи взаємодії, в обов'язковому порядку повинна бути визначена і реалізована політика безпеки переданого трафіка й інформаційної системи банку в цілому. На рівні устаткування широкополосного радіодоступу дана задача вирішується на декількох рівнях:
захист за рахунок технології;
захист за рахунок ідентифікатора ESSID;
захищений доступ до монітора керування приладами;
обумовлена користувачем послідовність робочих частот;
застосування технології VLAN;
IP фільтри.

3.4 Оцінка економічного та соціального ефекту розширення соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ „Приватбанк”

Оцінка економічного та соціального ефекту розширення обсягів соціально-орієнтованих банківських продуктів на підвищення рентабельності роботи банку може бути проведена за допомогою побудови економетричної моделі. Суть моделі в наступному — про розширенні поточних залишків коштів на пенсійно-соціальних рахунках, а також при переведенні частки їх отримувачами на депозитні строкові рахунки комерційний банк отримує додаткову “відносно дешеву” ресурсну базу, яка значно вигідніше, ніж ресурси міжбанківського ринку.
Під економетричною моделлю розуміють рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між дивідендною доходністю статутного капіталу банка і відсотковою часткою залишків на пенсійно-соціальних рахунках банка. Аналіз формування дивідендної доходності статутного капіталу банка за допомогою економетричних методів включає [63]: з’ясування чинників, що можуть впливати на розмір доходів; формування масиву статистичної інформації; знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних моделей); економічна інтерпретація моделей і практичне використання.
В табл.3.1 наведені вихідні дані статистичних спостережень по АКБ “Приватбанк" для виявлення впливу структури залучених ресурсів фізичних осіб на дивідендний рівень доходності статутного капіталу банку.
В якості вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3 застосовуються:
Х1 — Процентна частка залишків на пенсійно-соціальних рахунках в загальному обсязі залучених коштів, %;
Х2 — Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;
Х3 — Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;
В якості вихідної функції Y досліджується параметр:
Y — Дивідендна доходність статутного капіталу, %
При цьому в діапазоні Х1<1,1 — в табл.3.1 наведені реальні рівні дивідендної доходності статутного капітала АКБ “Приватбанк" в період часу
2002 рік — 1 квартал 2006 року, в діапазоні Х1>1,1 в табл.3.1 наведені розрахункові дані, отримані моделюванням підвищення залишків на пенсійно-соціальних рахунках при інших незмінних параметрах ресурсної бази.
Таблиця 3.1
Вихідні дані для економетричного моделювання

На основі наведених даних спостережень будуються лінійна одновимірні Y=f (X1) та багатовимірні Y=f (X1,X2,X3) регресійні моделі, яка встановлює залежність доходності статутного капіталу банку  від суми показників статей залученого платного капіталу ресурсів , ( , n — кількість періодів, що розглядаються) в ітий період [89].
Одновимірна лінійна регресійна модель представляється як:
, (3.1)
де  — постійна складова доходу  (початок відліку);
 — коефіцієнт регресії;
 — відхилення фактичних значень доходу  від оцінки (математичного сподівання)  середньої величини доходу в ітий період.
Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [6]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць  між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як
. (3.2)
Відмітимо, що залишкова варіація (3.5) є функціоналом  від параметрів регресійного рівняння:
 (3.3)
За методом найменших квадратів параметри регресії  і  є розв’язком системи двох нормальних рівнянь [89]:
, (3.4)
.
Розв’язок цієї системи має вигляд:
, (3.8)
.
Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою
, (3.5)
Коефіцієнт детермінації для даної моделі
 (3.6)
повинен дорівнювати: >0,75 — сильний кореляційний зв’зок, 0,36> >0,75 — кореляційний зв’язок середньої щільності; <0,36 — кореляційній зв’язок низької щільності [89].
На рис.3.2 наведені результати регресійних розрахунків лінійної одновимірної моделі Y=f (X1), виконані за допомогою стандартних функцій “електронних таблиць" EXCEL2000. Лнійне рівняння регресії описує статистичний процес:
Рівняння лінійної регресії Y = 5,7256*X1 + 56,101
Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,6336.
Сила зв’язка — середньої щільності (більше 0,36 та менша 0,75).
Напрямок зв’язку — прямий.
Фізичний зміст величини коефіцієнта детермінації R2: вона показує, яку долю загальної дисперсії пояснює наше рівняння регресії. Коефіцієнт детермінації використовується для порівняння якості конкуруючих регресійних моделей, кожна з якої значуща.
Таким чином, підвищення на 1% залишків на пенсійно-соціальних поточних рахунках відносно загальної ресурсної бази приводить до підняття на 5,7256% значення рентабельності статутного капіталу банку.

Рис.3.2 Регресійно-кореляційна залежність дивідендної доходності статутного капіталу банка від процентної частини пенсійно-соціальних залишків на рахунках залучених коштів банка
Перевірку значущості регресійного рівня здійснюють за критерієм Фішера F. Якщо величина F буде більше Fтабл, то ми вважаємо, що наше рівняння значуще. Як видно з даних розрахунків (табл.3.2), проведених за допомогою “електронних таблиць" EXCEL2000, фактичне значення критерія Фішера для одновимірної вибірки з n1=12 величин становить 19,01. Згідно з таблицями критичних значень критерія Фішера для лінійної вибірки з n1=12 величин табличне значення Fтабл = 4,75 [89]. Таким чином, отримана регресійна залежність є значущою.

Таблиця 3.2

Результати розрахунків одновимірної регресійної залежності за допомогою стандартного програмного забезпечення “електронних таблиць" EXCEL2000.
Лінійна багатовимірна модель (ЛБМ) Y=f (X1,X2,X3) має такий вигляд
y=β0+ β1x1+ … + βpxp (3.7)
y — залежна змінна — ендогенна змінна, x1, x2…xpзалежні змінні — екзогенні змінні. У зв’язку з тим, що економетрична модель обов’язково має випадкову помилку, модель (3.7) переписується у вигляді (3.8)
y=β0+ β1x1+ … + βpxp+ε (3.8)

де ε — випадкова помилка або перешкода.
Якщо після необхідних обчислень визначені чисельні значення коефіцієнтів β, то кажуть, що ми отримали оцінку коефіцієнтів моделі: , тобто оцінкою коефіцієнта β є його чисельне значення b= .
Якщо замінити у виразі (3.8) коефіцієнти моделі оцінками, то ми отримаємо такий вираз
 (3.9)
Основними передумовами використання моделі (3.73.9), а такі моделі ще називаються регресійними багатовимірними моделями, є такі:
M (ε) =0 математичне сподівання перешкоди равно 0;
перешкода взаємонезалежна із змінними cov (xi, ) =0
для 2х визначень перешкоди коефіцієнтів коваріації між ними також дорівнює 0 — cov
перешкода ε нормально розподілена величина з параметрами (0;
1)
ε=N (ε, 0;
1)
від виміру до виміру дисперсія перешкоди не змінюється

П’ята властивість. носить спеціальну назву: гомоскедастичність (однорідність). Якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперсія має властивість гетероскедастичності.
Чисельний аналіз регресійної моделі починають з того, що визначають значення регресійних коефіцієнтів β1... βр та коефіцієнтів β0, який має спеціальну назву — вільний член.
Регресійні коефіцієнти визначають за допомогою методів найменших квадратів.
 (3.10)
Візьмемо частичні похідні по кожному з виразів, дорівняти їх і отримаємо систему рівнянь

Ця система рівнянь має спеціальну назву — нормальна система.
 (3.11)
Невідомі у системі (3.11) — це коефіцієнти в0, в1...
х1, y1ми маємо внаслідок спостережень
в0, в1це коефіцієнти, які ми повинні визначити
n — кількість спостережень, вони нам завжди відомі.
Використовуючи таблицю вихідних даних табл.3.1, розраховуємо багатовимірну лінійну регресійну модель за допомогою “електронних таблиць" EXCEL2000. результати розрахунків наведені в табл.3.3
Як видно з даних розрахунків табл.3.3, лінійне багатовимірне рівняння регресії описує статистичний процес:
Рівняння багатовимірної лінійної регресії
Y = 58,078 + 40,224*X1 — 0,074*Х2 — 3,409*Х3
Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,7827.
Сила зв’язка — високої щільності (більше 0,75).
Напрямок зв’язку — прямий.
Перевірку значущості регресійного рівня здійснюють за критерієм Фішера F. Якщо величина F буде більше Fтабл, то ми вважаємо, що наше рівняння значуще. Як видно з даних розрахунків (табл.3.3), проведених за допомогою “електронних таблиць" EXCEL2000, фактичне значення критерія Фішера для багатовимірної вибірки (і=3) з n1=12 величин становить 10,804. Згідно з таблицями критичних значень критерія Фішера для багатовимірної (і=3) лінійної вибірки з n1=12 величин табличне значення Fтабл = 3,49 при рівні довірчої ймовірності Р=0,95 [89]. Таким чином, отримана багатовимірна регресійна залежність є значущою, при цьому за коефіцієнтом детермінації вона краще описує реальний процес ніж одновимірна модель.

Таблиця 3.3. Результати розрахунків багатовимірної регресійної залежності Y=f (X1,X2,X3) за допомогою стандартного програмного забезпечення “електронних таблиць" EXCEL2000

Реальність результатів розробленої моделі підтверджується прямими калькуляційними розрахунками, зробленими в АКБ “Приватбанк" при плануванні “Програми розширення соціальних послуг” в управлінні індивідуального бізнесу (табл.3.4).

Таблиця 3.4. Фактичні та плануємі показники ефективності “Програми розширення соціальних послуг” в АКБ “Приватбанк" (2004 2005 роки)
Показники
Один.
вимір
2004
2005
План
План
Факт на 01.01.2005
1.
Кількість соціальних рахунків, в т. ч.
шт.
1269300
1246997
1394800
Пенсійні виплати
шт
750000
528650
668500
Виплати безробітним
шт
202500
365757
386300
Соціально-орієнтовані виплати
шт
316800
352590
340000
2.
Середній залишок на рахунку, в т. числі
грн.
210,00
146,40
210,00
поточні рахунки:
грн.
145,00
86, 20
145,00
а) пенсійні
грн.
200,00
176,40
200,00
б) безробітні
грн.
30,00
31,60
40,00
в) соціально-орієнтовані
грн.
40,00
21,40
30,00
карткові рахунки
грн.
245,00
184, 20
245,00
а) пенсійні
грн.
350,00
348,60
400,00
б) безробітні
грн.
35,00
55,90
65,00
в) соціально-орієнтовані
грн.
35,00
50,40
60,00
3.
Середнньорічні залишки на рахунках, в т. числі:
тис. грн.
170000
180000
260000
а) пенсійних
тис. грн.
160000
150000
220000
б) соціальних
тис. грн.
10000
30000
40000
4.
Процентні витрати на обслуговування рахунків, в т. числі
USD
3632500
3049476
4549813
а) пенсійних
USD
3595500
2935993
4400000
б) соціальних
USD
37000
113483
149813
5.
Доходи від використання залишків на рахунках як кредитних ресурсів
USD
4460000
3623596
5081818
6.
Витрати на рекламу соціально-орієнтованих банківських продуктів
USD
281300
55000
170000
7.
Витрати на випуск соціальних пластикових карток
USD
402500
338372
225600
8.
Комісійні та інші доходи
USD
150000
91569
150000
9.
Прибуток програми соціальних послуг
USD/
тис. грн.
293700
272316/
1 375, 190
286405/
1 446,350

Розділ 4. Правові, соціально-економічні та організаційно технічні питання охорони праці в банківській установі

4.1 Законодавчі нормативи охорони праці в банківській установі

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [16].
При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
На адміністрацію банку покладається проведення інструктажу працюючих [16]:
вступний інструктаж проводить інженер по охороні праці із усіма поступаючими на роботу, незалежно від їхньої освіти і стажу роботи, а також з учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання і практику.
первинний інструктаж на робочому місці проводить індивідуально безпосередній керівник робіт із усіма робітниками, відрядженими, учнями і студентами, що вперше приступають до даного виду роботи. До ряду професій пред'являються підвищені вимоги з погляду забезпечення безпеки праці. Робітники таких професій перед первинним інструктажем повинні проходити навчання по спеціальних програмах.
повторний інструктаж проводять із усіма працівниками, що проходять первинний інструктаж, з метою перевірки і підвищення рівня їхніх знань по охороні праці. Його необхідно проводити систематично через визначений проміжок часу.
позаплановий інструктаж необхідно проводити при змінах різного роду в об'єктах, що обслуговуються, при порушенні працівниками інструкцій з охорони праці і при зміні правил по охороні праці.
Про проведення відповідного виду інструктажу повинні робитися записи в спеціальному журналі з обов'язковими підписами инструктуємого і інструктора.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства з участю представника профспілки і уповноваженого трудового колективу, а в разі виникнення конфлікту — відповідним органом державного нагляду за охороною праці з участю представника профспілки.
Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу.

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в управлінні впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів АКБ “Приватбанк"

Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк" розташоване на 5 поверсі 8етажної будівлі бувшого інститута „Океанмаш”, збудованого у 1976 році із залізобетонних конструкцій та викупленого у 2003 році і перебудованого під загально-офісні приміщення банку.
Загальна площа земельної ділянки, на якої знаходиться будівля — 5 000 м2, в тому числі площа будівлі дорівнює 3 200 м2, площа парковки 326 м2 (на 26 місць), загальна площа — 1500,6 м2. Конструктивна схема — будівля з залізобетонних конструкцій.
Площа приміщення операційного залу управління дорівнює 800 квадратних метрів при висоті приміщення 3,5 метри. В кімнаті постійно працює 26 чоловік персоналу, які приймають до 52 чоловік клієнтів. Отже, на одну людину приходиться 10,25 квадратних метри площі та 35,9 м3 об”єму. Ці показники відповідають нормам СНіП 119081, де на одну людину приходиться 5 квадратних метри площi та 15 кубiчних метри об’єму.
Загальна обстановка кiмнати добре пристосована для працi персоналу. Стеля бiла, стiни у кiмнатi прошиті гіпсокартоном кольором “біла ніч”, що позитивно впливає на психiчний стан працiвникiв, а пiдлога вкрита лiнолеумом світлокоричневого кольору. У кiмнатi знаходиться 52 письмових столи iз поліматеріалів, 80 дерев’яних стiльцiв, 22 комп’ютерів, 2 мережевих принтера, 6 ксероксів, 22 прилада безперебійного електроживлення, 36 телефонів та 7 факсів.
В приміщенні температура повiтря у перехiдний перiод вiд 18 до 23 градусiв по Цельсiю, що вiдповiдає нормам. Вiдносна вологiсть повiтря складає 4055% при нормi 4060%. Швидкiсть руху повiтря — 0,1 м/с, що вiдповiдає санiтарним нормам.
Для забезпечення пiдтримки метеорологiчних вимог у залі в холодну пору року використовують централізоване водяне опалення від теплопункту комунальних тепломереж (температура взимку досягає 50 — 55 градусів). У примiщеннi знаходиться 8 чавунних радiаторів iз 10 секцiй, та два потолочних спліткондиціонера Fuji RC54R (розрахунок у п.4.3.1). У жарку пору року для забезпечення робочого клiмату у примiщеннi використовується ті ж самі кондицiонери, який забезпечує при необхiдностi примiщення свiжим повiтрям необхiдної температури.
У кiмнатi є вісім вiкон розмiром 2,25 м на 1,36 м. Вентиляція — приточновитяжна з механічним двигуном на даху.
Природного освiтлення недостатньо для роботи за письмовим столом, за комп’ютером. Природне освітлення — бокове, одностороннє, через 2 вікна.
У денний та вечiрнiй час доби у кредитному відділу банку використовується штучне освiтлення. На стелi знаходяться 24 свiтильники з ртутними лампами типу НСП07, та 2 типу ПВЛП. Необхідно зауважити, що для аварійного освітлення використовуються світильники з лампами R63 E27 1000 h, а також найбільш економні E27 ES 5060 hz (як 75 W).
Шум у кiмнатi утворюється вiд роботи 22 комп’ютерiв і складає 5565 дБА, при нормi шуму у примiщеннi даного типу 5065 дБА. Запиленiсть складає 0,1 мг/куб. м. при нормi 0,1 — 0,2 мг на кубiчний метр.
Наявні санітарно-побутові приміщення Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк" мають належне оснащення.
Значення параметрiв, якi характеризують санiтарно-гiгiєнiчний стан працi у примiщеннi Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк" у табл.4.1, де вони порiвнюються з прийнятими нормами та стандартами [83].

Таблиця 4.1. Параметри санiтарно-гiгiєнiчних умов працi у примiщеннi Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк"

п/п
Параметри
Фактичне значення
Норматив за державним стандартом
Відповідність нормативним значенням
1.
Температура повітря
в перехідний період, 0C
 1823
1823
Відповідає
2.
Відносна вологість,%
4045
4060
Відповідає
3.
Швидкість руху повітря, м/с
0,1
0,1
Відповідає
4.
Запиленість, мг/м. куб.
0,1
0,12
Відповідає
5.
Освітленість, лк.
310
300400
Відповідає
6.
Рівень шуму, дБл
5565
5065
Відповідає
Всі параметри відповідають встановленим нормативам.

4.3 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

За небезпекою ураження електричним струмом приміщення Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк" відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, оскільки приміщення сухе, з температурою повітря в межах оптимальних значень.
Наявне електрообладнання розміщене та експлуатується згідно з вимогами нормативних документів.
У операційному залі знаходиться 22 комп’ютери типу Pentium4, 100V240V~50/60 Hr, 70W, 1A0,5A. Вік комп’ютерів дорівнює близько 1,0 року.
В банку використовуються правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила) [34], які поширюються на всі підприємства, установи, організації, юридичні особи, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності (далі — підприємства) та на фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили), які здійснюють розробку, виробництво та застосування електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (далі — ЕОМ), у тому числі й на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ.
Правила встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ЕОМ та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRІІ).
Усе обладнання працює добре, і не потребує заміни. При розміщенні обладнання дотримано санітарних норм: відстань від стіни до задньої стінки комп’ютера більше 1го метра, оскільки вони повернуті задньою стінкою до центру кімнати, відстань між боковими стінками комп’ютерів не менше 2,5 м тощо: на моніторів є захисні екрани, які захищають працівників від електричних і магнітних полів.
Для захисту від ураження електричним струмом використовується заземлення двох видів:
щитове;
заземлення UPS.
Захисне заземлення — це навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитись під напругою внаслідок порушення ізоляції електроустановки.
Призначення заземлення — перетворення замикання на корпус у замикання на землю з метою зниження напруги дотику та напруги кроку до небезпечних величин (вирівнювання потенціалів).
Заземленість здійснюється за допомогою спеціалізованої мережі, підключеної до комп’ютерів та принтерів, що з’єднана із заземленням усього будинку (розрахунок у п.4.3.2).
Електропроводка виконана приховано в пластикових коробах.
Будівлі та приміщення банку, в яких експлуатуються ЕОМ та виконуються їх обслуговування, налагодження і ремонт, відповідають вимогам:
СНиП 2.09.0285 "Производственные здания",
СНиП 2.09.0487 "Административные и бытовые здания",
"Правил устройства электроустановок", затверджених Головдерженергонаглядом СРСР 1984 р. (ПВЕ),
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", затверджених Головдерженергонаглядом СРСР 21.12.84 (ПТЕ),
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Мін'юсті України 10.02.98 N 93/2533 (ПБЕ),
СНиП 2.01.0285 "Противопожарные нормы",
ГОСТ 12.1 004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности",
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Управління Державної пожежної охорони МВС України від 14.06.95 N 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за N 219/755,СНиП 2.08.0289 "Общественные здания и сооружения" з доповненнями, затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94. N 106,СН 51278 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин", затверджених Держбудом СРСР,
ДСанПіН 3.3.2 — 00798 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин", затверджених МОЗ України 10.12.98,В банку є “Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці", розроблене у 1998 році. У банку здійснюється перевірка знань по техніці безпеки, проводяться лекції, про що працівники розписуються у “Журналі перевірки знань “ПТЕ установок користувачів” та “ПТБ при експлуатації електроустановок користувачів", “Журналі інструктажів по техніці безпеки та охороні праці" і “Журналі перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою по електробезпеці". Інструктажі та лекції по техніці безпеки проводяться декількох видів:
вступний;
первинний;
повторний.
Вступний інструктаж здійснюється з метою ознайомлення нових працівників з загальними поняттями та правилами з техніки безпеки.
Первий проводиться один раз у шість місяців зі всіма працюючими незалежно від стажу та класифікації по даній професії з метою перевірки та підвищення рівня знань з охорони праці.
Оцінка вибухо- та пожежонебезпеки приміщень і будівель проводиться залежно від кількості та властивостей речовин і матеріалів, що там знаходяться (використовуються) та з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв.
Відомі два підходи до оцінки вибухо- та пожежонебезпеки приміщень і будівель: детермінаційний та імовірнісний. В основу детермінаційного методу покладено категорування приміщень вибухопожежною та пожежною небезпекою, а імовірнісного — розрахунок імовірності досягнення певного рівня вибухо- та пожежонебезпеки.
В Управління впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів Дніпропетровского регіонального управління АКБ “Приватбанк" використовують детермінаційний метод, який базується на таких нормативних документах: СНіП 2.09.0285, СніП 2.01.0285, ОНТП 2486 та ПВЕ. Приміщення по пожежній безпеці відносяться до категорії В, оскільки тут використовуються тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали, наприклад папір.
До протипожежного інвентарю відносяться вогнегасники ВП — 5Б у кількості 10 штук.
У будівлі на випадок пожежі передбачена евакуація людей через три евакуаційні виходи, такі як:
головний вхід/вихід банку (головні сходи);
евакуаційні металеві сходи з 2х боків будівлі з виходом дверей на кожному поверсі на площадку сходів (“чорні виходи”).
Кількість евакуаційних виходів з будівель відповідає значенням СНіП 2.01.0285. Відстань від найвіддаленішого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу з приміщення філії — 22 м, це не перевищує значень, що регламентується СніП 2.09.0285.
На дизельній електростанції існує автоматичне пожежогасіння. У серверній — автоматичне пожежогасіння, яке є автономним. За вогнестійкості будівля відноситься до 1го ступеня.
Можливими причинами пожежі є:
непрацездатність електричного обладнання;
порушення правил користування обладнанням;
коротке замикання обладнання.
Профілактичні заходи, що здійснюються — це:
підтримання електричного обладнання у робочому стані;
своєчасний ремонт застарілого обладнання;
проведення інструктажу з персоналом.

4.4 Розробка заходів з охорони праці

4.4.1 Загальнообмінна вентиляція приміщення по видаленню надлишків тепла

Для видалення надлишків тепла в АКБ „Приватбанк" використовуються
побутові імпортні кондиціонери наступних типів: віконні кондиціонери та сплітсистеми [87].
Віконний кондиціонер, це кондиціонер, який зібрано в одному корпусі, та
який встановлюється у віконний отвір чи отвір у стіні.
Недоліки таких кондиціонерів у порівнянні з спліт системою:
віконний кондиціонер більше шумить
корпус кондиціонера перекриває частину вікна та зменшує кількість світла, що потрапляє до приміщення
при монтажі доводиться змінювати структуру віконної рами
невисока можливість перенаправити потік повітря чи змінити його потужність
При цьому можна відзначити і переваги:
віконний кондиціонер значно дешевший (один блок + менша кількість холодоагенту)
монтаж такого кондиціонера недорогий та досить швидкий
деякі з таких кондиціонерів можуть здійснювати вентиляцію приміщення (частина повітря виходить назовні, а натомість прибуває свіже повітря).
Split (англ) — роздільний. Сплітсистеми складаються з двох частин:
внутрішній блок, що знаходиться в приміщенні, і зовнішній блок, що монтується назовні. Такі системи сьогодні є лідерами продажів.
Недоліки:
сплітсистема — досить дорога штука
якщо сусіди не є власниками кондиціонерів та відкривають вікна, їм доведеться слухати роботу зовнішнього блока Вашого кондиціонера
Переваги (їх значно більше):
блоки з'єднуються шлангами, трубками та електричними дротами, які можна легко приховати естетичним коробом, або вмонтувати у стіну
монтаж внутрішнього блока можна здійснювати у будь-якому зручному місці кімнати
найбільш шумний вузол — компресор, знаходиться у зовнішньому блоці, отож шум від сплітсистеми значно нижчий, ніж від віконного кондиціонеру. Внутрішній блок працює майже безшумно
великій вибір внутрішніх блоків (вони можуть монтуватися: на стіну, на підлогу, на стелю, у вигляді окремої колони, у підвісну стелю, тощо) дозволяє влучно інтегрувати кондиціонер до дизайну та призначення приміщення
повітря можна спрямовувати у необхідному напрямку і з необхідною силою
Потужність по “виробництву холоду “ кондиціонером прийнято вимірювати в BTU. Це британська теплова одиниця, 1 BTU = 0.293 Вт.
Для визначення необхідної для охолодження приміщення потужності кондиціонера слід розрахувати сумарне надходження тепла до приміщення, приблизно враховуючи тепло від сонячних променів, освітлення, людей, оргтехніки, тощо. Обрана модель кондиціонера повинна давати таку саму, або навіть дещо вищу потужність. У великому приміщенні можна встановлювати декілька внутрішніх блоків.
В результаті розрахунків надлишкової тепловіддачі в приміщенні управління просування соціально-орієнтованих продуктів на 4 поверсі 8 поверхового будинку банку, виконані калькулятором фірми по продажу кондиціонерів за допомогою Інтернет-мережі, вибрані 2 кондиціонера (Рис.4.1).

Fuji RC-54R
Рис.4.1 Вибрані для установки потолочні спліт системи кондиціонеру Fuji RC54R Мощность (кВт): 13,9/ 15,4
На рис.4.1 показані вибраний тип кондиціонерів (2 штуки) для зняття надлишкового тепла у приміщенні:
довжина 40 м, ширина 20 м (площа 800 м2)
висота потолків — 3,5 м (об”єм приміщення — 2800 м3)
об”єм приміщення на одного працівника + 2 відвідувачів операційного залу одночасно:

що відповідає нормам (не менше 20 м3 на одного чоловіка у приміщенні) в операційному залі розташовані 22 комп'ютерних комплекса, 4 ксерокса, 2 мережевих принтера та 22 прилади забезпечення безперебійного електричного живлення
12 вікон операційного залу виходять не на сонячну сторону будинку
в операційному залі встановлене штучне освітлення газорозрядними
лампами з мінімальним нагрівом на потолках та 26 настольних ламп з лампами накалювання на робочих місцях (26 *75 вт)
Процедура розрахунків надходження тепла в операційний зал управління виглядає таким чином:
, ккал/год (4.1)
де Qобор — виділення тепла від устаткування:
Qобор = 860*n*P*k1*k2., ккал/год (4.2)
де n = 58, середня працююча кількість устаткування
Р= 0,25 квт — середня теплова потужність одиниці обладнання
к1 = 0,8 — коефіцієнт використання установленої потужності
к2 = 0,5 — коефіцієнт одночасної роботи устаткування
860 — коефіцієнт відношення між потужністю обладнання і кількістю
виділеного тепла при переході електричної енергії в теплову
(1 квт = 860 ккал/год)
Підставляємо чисельні значення у формулу (4.2):
Qобор = 860*58*0,25*0,8*0,5 = 4 988 ккал /год
Qлюд — надходження тепла, зумовлене працюючими людьми:
Qлюд = N*q (4.3)
де N = 78 чоловік, які одночасно знаходяться в операційному залі банку;
q = 125 ккал/год — середня кількість тепла, що виділяється однією
людиною;
Підставляємо чисельні значення в формулу (4.3):

Qлюд = 78*125 = 9 750 ккал/год
Qосвітл — надходження тепла від приладів освітлення
Qосвітл = 860* N1 * к4 (4.4)
Де N1 = 0,075*26 = 1,95 квт —
сумарна потужність ламп накалювання
(кількість ламп помножених на їх потужність)
к4 = 0,5 — коефіцієнт одночасного використання
Підставляємо чисельні значення в формулу (4.4):
Qосвітл = 860*1,95 * 0,5 = 838,5 ккал/год
Qрад = 135 ккал/год — надходження тепла ерез зовнішні огородження конструкцій від сонячної радіації (значення для західної півкулі 50широти).
Таким чином, сумарний поток тепловиділення буде становити:
Qнадх = 4 988 + 9 750 + 838,5 + 135 = 15 711,5 ккал/год
(або 15 711,5/860 = 18,3 квт)
Зробимо розрахунок повітрообміну наза надлишком тепла в прмміщенні операційного залу управління за формулою:
, м3/час (4.5)
де С = 0,24 ккал/кг*град — питома теплоємність повітря;
ρ = 1,3 кг/м3 — щільність повітря
tвід — температура повітря, що видаляється
tприпл — температура припливного повітря (на 8 градусів нижче)
Результати розрахунку по формулі (4.5):

Таким чином, для підтримки встановлених параметрів мікроклімату в операційному залі управління необхідно 2 потолочних спліткондиціонера Fuji RC54R Мощность (кВт): 13,9/ 15,4 з регульованою продуктивністю від 800 до 3 500 м3/год.

4.4.2 Захисне заземлення

Для запобігання випадків поразки електрострумом використовується захисне заземлення. Захисне заземлення здійснюється за допомогою заземлювачів — металевих провідників, що знаходяться в безпосередньому контакті з землею і розташовуються в ряд. Обираємо трубчатий електрод, довжиною l = 3м (мах), діаметром d = 40мм = 0,04 м.
Для визначення необхідного заземлення проводимо розрахунок а алгоритмом [93].
Розрахуємо опір одного вертикального електроду, Ом:
, (4.6)
де r — питомий опір поверхні в місці розташування заземлювачів, Ом∙м, грунт суглинок, тому r = 100 Ом∙м.
l — довжина трубчастого електроду, м, l = 3 м.
d — діаметр трубчастого електроду, м, d = 40мм = 0,04 м.
 — відстань від верхньої точки стержневого заземлювача до поверхні землі, м; 0,5 £  £ 1,0 м;  = 0,9;
t — глибина розташування середини електрода від поверхні землі, м,
розраховується за формулою
, (4.7)
 м
 Ом
Припустимий опір устрою, який заземлює, Rдоп = 4 Ом. Так як Re > Rдоп, знаходимо потрібну кількість вертикальних електродів. На початку розрахуємо початкову кількість заземлювачів без урахування об'єднуючої штиби.
 (4.8),  шт.
приймаємо начальну кількість електродів — 8 штук.
Визначаємо необхідну кількість вертикальних електродів:
 (4.9)
де  — коефіцієнт використання вертикальних електродів, що враховує обопільне екранування.
Для вибору цього коефіцієнта приймають значення відношення відстані між електродами до їхній довжини а = 1, отже, коефіцієнт використання вертикальних електродів  = 0,65.


Приймаємо кількість електродів — 14 штук.
Визначивши кількість заземлення знайдемо довжину з'єднуючої штиби:
 (4.10)
 м
Опір з'єднуючої штиби визначаємо за формулою:
, (4.11)
де В — ширина з'єднуючої штиби, м; b = 20 мм = 0,02 м;
 — відстань від верхньої точки трубчастого заземлювача до поверхні землі, м;  = 0,9 м.
 Ом.
І розрахуємо загальний опір для устрою, який заземлює, Rз, який повинен бути  ? .
 (4.12)
ηш — коефіцієнт використання з'єднуючої штиби, ηш = 0,62.

 Ом.
Загальний опір Rз відповідає умові Rз ? Rдоп, тому обрані нами 14 електродів
d = 0,04м, довжиною l = 3м відповідає всім нормам [93].

Висновки

Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів полягає в тому, що за останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною реальної політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки.
Проведені в дипломній роботі дослідження соціально-орієнтованих банківських продуктів та їх роль у вирішенні сучасних соціальноекономічних потреб суспільства на прикладі діяльності найбільшої банківської установи України — АКБ “Приватбанк" м. Дніпропетровськ, дозволяють зробити наступні висновки:
1. Портфельний ряд соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк" сформований з наступних банківських послуг:
„Пенсійні проекти з Пенсійним фондом України" на базі пластикових
платіжних карток та територіальних безбалансових відділень банку;
„Проекти соціальних виплат з Фондами соціального захисту населення
України ” на базі пластикових платіжних карток та територіальних безбалансових відділень банку;
„Проекти компенсаційних виплат громадянам України з фондів постраждалих від нацизму та холокосту євреїв (Німеччина) ” та депозитні програми їх обслуговування на базі пластикових платіжних карток та територіальних безбалансових відділень.
2. АКБ “Приватбанк" провів значне інвестування коштів на розвиток банківської інфраструктури, банківських та платіжних технологій, що характеризується станом на 01.05.2006 року наступними показниками:
кількість філій і відділень по Україні — 2 010;
кількість автоматів самообслуговування (банкоматів) по Україні
3 153 (в 1,5 рази більше ніж банкоматів у всіх банків банківської системи України разом);
кількість платіжних POSтерміналів у мережі торгівлі і послуг України — 16 626 (48% від загальної кількості терміналів всіх банків банківської системи України в торгівельній мережі разом);
кількість емітованих пластикових карток для безготівкових розрахунків і роботи з автоматами самообслуговування — 9 566 600 (49% від загальної кількості емітованих пластикових карток всіма банками банківської системи України);
кількість рахунків юридичних осіб — 224 704;
кількість рахунків фізичних осіб-підприємців — 174 997;
кількість “зарплатних рахунків” громадян — 1 845 302 (15% працюючих громадян України);
кількість пенсійних та соціальних рахунків — 1 302 369 (10% всіх відкритих пенсійних та соціальних рахунків по Україні).
3. Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Приватбанк” є лідером і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України:
Обсяг валюти активів балансу — 21 664,360 млн. грн. (1 місце);
Обсяг власного капіталу — 2 307,466 млн. грн. (1 місце);
Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб
9 966,027 млн. грн. (1 місце);
Обсяг балансового прибутку — 472,042 млн. грн. (1 місце);
В АКБ “Приватбанк" зосереджені 12,5% активів банківської системи України та рахунки 16% господарюючих суб’єктів та громадян України, а в перших 20 банківських установах — 78% активів банківської системи України. Тому вибраний АКБ “Приватбанк", безумовно, є соціально значимий банк, а результати аналізу його діяльності в галузі соціально-орієнтованих банківських продуктів можуть бути інтерпретовані як показники всієї банківської системи України.
4. Обсяги коштів, які виплачуються Пенсійним фондом та фондами соціального страхування щорічно населенню становлять у 2005 році — 61 млрд. грн. та 12 млрд. грн., відповідно, що в сумі складає 23% від обсягу державних фінансів України або 15% від щорічного рівня ВВП України. Обслуговування такого грошового потоку для банківських установ потребує розвинутої територіальної інфраструктури в Україні та новітніх банківських технологій для досягнення прибутковості надання населенню відповідних соціально-орієнтованих щомісячних банківських послуг для:
13,5 млн. пенсіонерів;
765 тис. безробітних, які отримують допомогу по безробіттю;
565 тис. сімей, які отримують допомогу на дітей та інші;
5. Аналіз діючої практики розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів в АКБ “Приватбанк" показав, що впровадження новітніх інформаційних технологій та банківських технологій самообслуговування соціальних верств населення за допомогою отримання готівки в мережі банкоматів та оплати товарів і послуг в еквайринговій мережі торгових закладів не в повній
мірі вирішує задачі задовільнення соціальних потреб населення, оскільки біля 50% населення України, які проживають в примістських поселеннях та сільських районах не мають можливості скористатися цими послугами.
Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку шляхів вдосконалення процесів розвитку банківських соціально-орієнтованих продуктів. Автором проаналізовано існуючі пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних рекомендаціях — напрямках розвитку банківської системи України:
По-перше, банківські установи повинні прийняти активну участь у становлені системи недержавного пенсійного страхування, яке розгортається згідно законодавству України з липня 2004 року, як стійкого джерела довгострокових ресурсів;
По-друге, впровадження теріторіальнорозгалуженої системи безбалансових відділень в примістських районах та сільских районах повинно бути основане на нових видах програмного забезпечення, яке мінімізує витрати на інформатизацію відділень за рахунок їх роботи з центральними базами банківського обліку та процесінговими центрами;
По-третє, розгортання мережі банкоматів та еквайрингового обслуговування в примістськіх районах та сільських районах повинно спиратися на новітні технології радіомереж, що значно скоротить витрати на розгортання обладнання банківського самообслуговування.
По-четверте, побудовані в дипломному проекті функціональна та економетрична модель аналізу впливу обсягів впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів на рентабельність статутного капіталу банку, на прикладі АКБ “Приватбанк" показала, що підвищення на 1% обсягу поточних пенсійно-соціальних коштів в залучених коштах банківської установи приводить до підвищення рентабельності статутного капіталу банку на 5,27%. Тобто, впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів не тільки вирішує соціальні проблеми населення, а й підвищує доходність банківських установ. Таким чином, впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих в дипломній роботі, дозволить:
вивести обслуговування соціальних виплат населенню банками з перших двох рівнів сервісу (отримання коштів в банку та отримання коштів в точках банківського самообслуговування) на третій рівень сервісу — “доставка платежів до місця проживання” та “прийняття платежів в місцях проживання”;
вирішити питання стратегії впровадження новітніх банківських технологій обслуговування грошових потоків соціальних виплат в приміських районах та сільських районах;
Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку соціально-орієнтованих банківських продуктів для задоволення соціальних потреб населення України.

Список використаних джерел

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273IV) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
2. Закон України “Про Національний банк України" // від 20 травня 1999 року N 679XIV (станом на 10.01.2002 року N 2922III) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
3. Закон України “Про господарські товариства” // від 19 вересня 1991 року N1576XII (від 17 травня 2001 року N 2409III) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
4. Закон України „Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" // від 14 січня 1998 року N 16/98ВР // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” // від 2 березня 2000 року N 1533III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 лютого 2006 року N 3428IV) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
6. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” // від 18 січня 2001 року N 2240 — III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 20 грудня 2005 року N 3235IV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
7. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" // від 26 червня 1997 року N 400/97ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 лютого 2006 року N 3508IV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
8. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" // від 11 січня 2001 року N 2213III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 грудня 2005 року N 3235IV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
9. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” // від 5 жовтня 2000 року N 2017III // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
10. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про недержавне пенсійне забезпечення” // від 9 липня 2003 року N 1057IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201IV) // Закон одавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
11. Закон України “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // від 9 липня 2003 рокуN 1058IV // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
12. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про Державний бюджет України на 2005 рік" // Законом України від 25 березня 2005 року N 2505IV цей Закон викладено в новій редакції (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2005 року N 2771IV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
13. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державний внутрішній борг України" // від 16 вересня 1992 року N 2604XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2004 року N 2285IV) // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
14. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2004 рік" // від 27 листопада 2003 року N 1344IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 червня 2004 року N 1801IV) // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
15. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2003 рік" // від 26 грудня 2002 року N 380IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 грудня 2003 року N 1397IV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
16. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону праці" // від 14 жовтня 1992 року N2694XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 30 червня 1999 року N 783XIV) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
17. Закон України “ Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" // від 5 квітня 2001 року N 2346III // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
18. Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 квітня 2005 р. N 318 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
19. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2005 рік" // ПОСТАНОВА від 8 червня 2005 р. N 426 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
20. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2004 рік" // ПОСТАНОВА від 11 березня 2004 р. N 310 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 40) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
21. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2003 рік" // ПОСТАНОВА від 24 лютого 2003 р. N 249 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року N 1951) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
22. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ „Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2005 рік" // ПОСТАНОВА від 17 грудня 2004 року N 171 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 липня 2005 року N 89) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
23. Перелік і тарифи на послуги процесингу, що надаються банкам — членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. N 280 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
24. Положення про управління ризиками та формування і використання страхових фондів для забезпечення проведення міжбанківських розрахунків у гривнях за операції, що здійснюються за допомогою банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International // Постанова Правління Національного банку України від 20.11.98 р. N 490 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
25. Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International // Постанова Правління Національного банку України від 20.11.98 р. N 490 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
26. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 р. N 37/від 27 грудня 2000 року N 508 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
27. Положення “ Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з ними” // Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року N 367 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
28. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
29. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Прав — ління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
30. Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України // Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року N 91 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
31. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 13 березня 2006 року N 82) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
32. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
33. Постановление Кабинета Министров Украины от 10.08.1993 г. N 623 “О Положении о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях” // Вестник Верховной Рады Украины, 1993, № 11 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
34. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних машин // Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 1999 року N 21 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
35. Про затвердження Порядку відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16 березня 2006 року N 78 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
36. Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 N 186 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 80/8679 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
37. Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.11.2003 N 127 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.12.2003 за N 1124/8445 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
38. Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 13.11 2003 N 118 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за N 25/8624 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
39. Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладання радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 178 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 57/8656 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
40. Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування пенсійних фондів затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.2003 N 137 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1164/8485 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
41. Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 04.03.2004 N 130 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за N 565/9164 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
42. Кваліфікаційний мінімум для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 04.03.2004 N 129 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за N 566/9165 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
43. Положення про інвестиційну декларацію пенсійного фонду затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.2003 N 139 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1165/8486 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
44. Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 N 187 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 49/8648 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
45. Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 11.12.2003 N 161 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 р. за N 1245/8566 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
46. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 183 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
47. Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
48. Порядок "Про встановлення плати про видачу ліцензії" затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 N 188 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за N 240/8839 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
49. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 183 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
50. Порядок прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулись, затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
51. Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду затверджений розпорядженням Комісії від 25.12.2003 N 178 // Законодавча — довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
52. Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду затверджені розпорядженням Комісії від 22.06.2004 р. N 1101 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
53. Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду затверджені розпорядженням Комісії від 22.06.04 р. N 1102 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
54. Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення затверджене розпорядженням Комісії від 22.06.2004 N 1100 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
55. Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду затверджене розпорядженням Комісії від 20.07.2004 р. N 1660 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
56. Порядок тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг адміністратора недержавного пенсійного фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 03.09.2004 р. N 2263 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2004 р. N 1188/9787 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGA — ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
57. Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 17.08.2004 N 2080 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.08.2004 за N 1050/9649 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
58. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 грудня 2001 року N 524 (Із змінами і доповненнями, внесе — ними постановою Правління Національного банку України станом від 19 березня 2003 року N 123) // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
59. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавча довідкова система законодавства України WWW.LIGAZAKON.com.ua, квітень 2006 року
60. Соціально-економічне становище України за січень-березень 2006 року // Повідомлення Державного комітету статистики України, квітень 2006, www.ukrstat.gov.ua
61. Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Повідомлення Державного комітету статистики України, січень 2006, www.ukrstat.gov.ua
62. Соціальноекономічне становище України за січень-грудень 2004 року // Повідомлення Державного комітету статистики України, січень 2005, www.ukrstat.gov.ua
63. Айвазян С.А. Основы эконометрики. — М.: ЮНИТИДАНА, 2001. 432 с.
64. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович та ін.; За ред.А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003. — 599 с.
65. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Навч. — метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. К.: Знання, 2004. — 415 с.
66. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самост вивч. дисципліни. — К.: ЗнанняПрес, 2004. — 291 с. — (Вища освіта ХХІ століття)
67. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально — методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Київ: Знання, 2004. — 415 с. — (Вища освіта ХХІ століття)
68. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів. — Київ: Знання, 2003. — 200 с.
69. Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз): Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 102 с.
70. Азаренкова Г.М., Д ікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. — Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 — 131 с.
71. Азаренкова Г.М., Гадецька С.В., Горбенко І.Д., Дубницький В.Ю.,
Г.М. Макаренко, Г.О. Савченко, Ходирєв А.І. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інформації: Монографія / За ред. академіка АЕН України, д. е. н., проф. О.В. Васюренка. — Харків: ХФУАБС, 2003. — 365 с.
72. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансовокредитної системи України: Збірник наукових статей. — Харків: Фінарт, 2002. Редакційна колегія: Васюренко О. В, Українська Л.О., Глущенко В.В., Горбенко І.Д.
73. Банковское дело: Учебник /Под ред.О.И. Лаврушина — Москва, "Финансы и статистика", 1998 — 576 с.
74. Банківські операції: Підручник. — 2ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. дра екон. наук, проф.А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.
75. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.
76. Банківські операції: Підручник/За ред. Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г. — Київ: ЗнанняПрес, 2006. — 727 с.
77. Бергер Айке, Банковские операции для физических лиц, — К.: Укр. Финансовобанковская шк. в сотрудничестве с группой европейских сберегательных банков, 1997. — 135 с.
78. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. — 4те вид., перероблене і доповнене — Київ: Знання, 2004. — 324 с. — (Вища освіта ХХІ століття) 79. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — Київ: Академія, 2001. — 313 с.
80. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2003. — 524 с.
81. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 88 с.
82. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ, Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.
83. Гигиеническое нормирование факторов производственной среды и трудового процесса / Под ред. Измерова Н.Ф., Каспарова А.А. АМН СССР. М.: Медицина, 1986.
84. Голубович А.Д., Миримская О.М. "Кредитные и другие банковские карточки в системе автоматизированных денежных расчетов" — М., Менатеп — Информ, 1991.
86. Голубович А.Д., Клопотовский А.В., Наумов А.В. "Создание системы кредитных карточек для коммерческих банков" — М., Менатеп — информ, 1992
87. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие для инженерно — экономических специальностей вузов. М.: Высшая школа. 1985.
88. Зайцев О. Мобильный банкомат // Банковская практика за рубежом, Агентство <<Стандарт>>, №1, 2006, с.8285
89. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. — Москва: Финансы и статистика, 2000.
90. Краевая А. Дифференциация обслуживания как часть банковской стратегии // Банковская практика за рубежом, Агентство <<Стандарт>>, №2, 2006, с.4243
91. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. — Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. — 208с.
92. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2002. — 311 с.
93. Кобевник В.Ф. Охрана труда — К.: Выща школа, 1990. — 286 с.
94. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції банківських установ Львів: ЛБІ НБУ, 2001
95. Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. — Підручник. — К.: Тов. "Знання", КОО, 1998. — 494 с.
96. Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера. — К.: Тов. "Зання", КОО, 1998. — 220 с.
98. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050105 "Банківська справа" (освітньокваліфікаційний рівень "спеціаліст") / Укладачі: Вядрова І.М., Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. — Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2005. — 42 с.
99. Панова Г. Банковское обслуживание частных лиц. — М.: АО ДИС, 1994. — 352с.
100. Подання Президента України до Верховної Ради — 2004 “Про внутрішнє та зовнішнє положення України в 2003 році” (статистичні таблиці) // інформаційна система “ЛІГАЗАКОН”
101. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002. — 316 с.
102. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.
103. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд. — М.: "Дело ЛТД", 1995. — 768 с.
104. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ.4го переработанного изд. / под ред.Р.Я. Левиты, Б.С. Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy. — 820 c.
105. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Капіца В.А. та ін. Фінансовоправовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. — Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. — 356 с.
106. Социальноэкономическая статистика / под редакцией А.В. Головача Киев, "Вища школа", 1991
107. Современные технологии для банка // Журнал "Банковские технологии", Россия, № 4, 2004. — с.32 — 48.
108. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. — Тернополь: АО "Тарнекс", К.: ЦММС "Писпайс", 1993. — 656 с.
109. Статистика підприємництва: навч. посібник / під ред.П.Г. Вашківа — К.: “Слобожанщина", 1999 — 600 с.
110. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. — метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2000. — 160с.
111. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. — метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2003. — 276с.
112. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч. — метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт. — К.: КНЕУ, 2002. — 183с.
113. HTTP://www.bank.gov.ua — Офіційний сайт НБУ
114. HTTP://WWW.PRIVATBANK. DP.ua — Офіційний сайт АКБ “Приватбанк”
115. HTTP://WWW.AUB.com.ua — Офіційний сайт Асоціації банків України
116. http://www.ssi.com.ua/ — Офіційний сайт компанії Servus Systems Integration (Україна)
117. http://www.diebold.com/ — Офіційний сайт компанії Diebold (США)
118. http://www.metasoft.com.ua — Офіційний сайт компанії „МЕТАСОФТ”
119. http://www.sibis.com.ua — Офіційний сайт компанії “SIBIS” (Україна)

Додаток А

Таблица А.1. Основні показники діяльності банківської системи країни за 2000 — 2006 роки (млн. грн) [34]

з/п
Показники
Дата
01.01.
2001
01.01.
2002
01.01.
2003
01.01.
2004
01.01.
2005
2006
01.01
01.02
01.03
01.04
1.
Кількість зареєстрованих банків
195
189
182
179
181
186
188
189
188
2.
Виключено з Державного реєстру банків
9
9
12
8
4
1
0
1
2
3.
Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації
38
35
24
20
20
20
20
20
20
4.
Кількість діючих банків
153
152
157
158
160
165
164
165
165
4.1
з них: з іноземним капіталом
22
21
20
19
19
23
23
23
27*
4.1.1
у т. ч. зі 100% іноземним капіталом
7
6
7
7
7
9
9
9
11
5.
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків,%
13.3
12.5
13.7
11.3
9.6
19.5
19.2
18.8
21.3*
 
АКТИВИ
 
1.
Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)
39866
50785
67774
105539
141497
223024
221189
231273
237294
1.1
Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)
37129
47 591
63896
100234
134348
213878
211811
221803
227710
2.
Високоліквідні активи
8270
7744
9043
16043
23595
36482
34045
36361
32863
3.
Кредитний портфель
23637
32097
46736
73442
97197
156385
156728
165033
174236
3.1
з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності
18216
26564
38189
57957
72875
109020
108777
113030
118121
3.2
кредити надані фізичним особам
941
1373
3255
8879
14599
33156
33772
35540
38570
4.
Довгострокові кредити
3309
5683
10690
28136
45531
86227
87037
90239
95060
4.1
з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності
2761
5125
9698
23239
34693
58528
58814
60642
63179
5.
Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)
2679
1863
2113
2500
3145
3379
3661
3709
3798
6.
Вкладення в цінні папери
2175
4390
4402
6534
8157
14338
13985
13403
13793
7.
Резерви під активні операції банків
2737
3194
3905
5355
7250
9370
9582
9662
10069
 
% виконання формування резерву
61.5
85.4
93.3
98.2
99.7
100.05
100.04
100.03
99.96
7.1
з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
2 336
2963
3575
4631
6367
8328
8494
8657
9033
 
ПАСИВИ
 
1.
Пасиви, усього
37129
47591
63896
100234
134348
213878
211811
221803
227710
2.
Балансовий капітал
6507
7915
9983
12882
18421
25451
25931
26683
27263
2.1
з нього: статутний капітал
3671
4573
5998
8116
11605
16111
16346
16723
17536
2.2
Частка капіталу у пасивах
17.5
16.6
15.6
12.9
13.7
11.9
12.2
12.0
12.0
3.
Зобов'язання банків
30622
39 676
53 913
87352
115927
188427
185880
195120
200447
3.1
з них: кошти суб'єктів господарської діяльності
13071
15653
19 703
27987
40128
61214
58977
58813
59925
3.1 1
з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності
2867
4698
6161
10391
15377
26807
25610
25127
25561
3.2
вклади фізичних осіб
6649
11165
19092
32113
41207
72542
73332
75168
76891
3.2.1
з них: строкові вклади фізичних осіб
4569
8060
14128
24861
33204
55257
57222
58345
59158
 
Довідково:
 
1.
Регулятивний капітал
5148
8025
10099
13274
18188
26373
26489
27899
28895
2.
Адекватність регулятивного капіталу (Н2)
15.53
20.69
18.01
15.11
16.81
14.95
15.08
15.23
14.92
3.
Доходи
7446
8583
10470
13949
20072
27537
2668
5237
8383
4.
Витрати
7476
8051
9785
13122
18809
25367
2398
4761
7615
5.
Результат діяльності
30
532
685
827
1263
2170
270
476
768
6.
Рентабельність активів,%
0.09
1.27
1.27
1.04
1.07
1.31


1.43
7.
Рентабельність капіталу,%
0.45
7.50
7.97
7.61
8.43
10.39


11.84
8.
Чиста процентна маржа,%
6.31
6.94
6.00
5.78
4.90
4.90


4.81
9.
Чистий спред,%
7.10
8.45
7.20
6.97
5.72
5.78


5.59
* дані будуть уточнюватися.

Таблиця А.2. Активи и зобов”язання перших 30 банківських установ України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.3. Кредитно-інвестиційний портфель перших 30 банківських установ України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.4. Власний капітал перших 30 банківських установ України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.5. Депозити фізичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.6. Депозити юридичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.7. Фінансовий результат в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року (за 2005 рік) [37]


Додаток Б

Таблиця Б.1
Економічні та соціальні показники України за 20032005 роки
Найменування показника економіки
2003
2004
2005
1
Номінальний ВВП, млрд. грн.
267,3
344,8
 418,5
2
Реальний ВВП, у% до вппр
109,6
112,1
102,6
3
Доходи бюджетів України (місцевих та Державного), млрд. грн.
75,3
91,5
134,0
4
Доходи бюджетів України (місцевих та Державного),% до ВВП
28,2
26,5
32,0
5
Видатки бюджетів України (місцевих та Державного), млрд. грн.
75,8
101,4
141,5
6
Видатки бюджетів України (місцевих та Державного),% до ВВП
28,4
29,4
33,8
7
Зовнішній державний борг (прямий та гарантований), на кінець періода, млрд. дол.
10,7
12,1
11,7
8
Внутрішній державний борг (прямий та гарантований), на кінець періода, млрд. грн.
20,5
21,0
19,2
9
Індекс промислового виробництва, у% до попередньго року
115,8
112,5
103,1
10
Індекс продукції сільського господарства, у% до попереднього року
89,8
119,1
100,0
12
Фінансові результати промисловості до оподаткування, млрд. грн.
9,1
18,9
26,8
13
Частка прибуткових підприємств промисловості, у% до загальної кількості підприємств
53,0
62,5
61,2
14
Прямі іноземні інвестиції в Україну, на кінець періоду, млрд. дол.
6,7
8,4
16,4
15
Експорт товарів і послуг, млрд. дол.
23,1
32,7
34,3
16
Імпорт товарів, млрд. дол.
23,0
29,0
36,1
17
Експорт товарів і послуг, млрд. дол.
27,3
38,0
40,4
18
Імпорт товарів і послуг, млрд. дол.
24,5
31,1
39,0
19
Сальдо торгівлі товарами і послугами, млрд. дол.
2,8
6,9
1,4
20
Реальний роздрібний товарооборот, у% до попереднього року
120,5
120,0
123,0
21
Індекс споживчих цін, у% до грудня попереднього року
108,2
112,3
110,3
22
Індекс цін виробників, у% до грудня попереднього року
111,1
124,1
109,5
23
Міжнародні резерви НБУ, на кінець періоду, млрд. дол.
6,9
9,5
19,4
24
Облікова ставка НБУ, на кінець періоду,%
7,0
9,0
9,5
25
Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України, на кінець періоду, млрд. грн.
67,8
88,6
143,4
26
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на кінець періоду, млрд. грн.
61,4
83,0
132,7
27
Середньозважена відсоткова ставка за кредитами в національній валюті,%
17,9
17,3
16,0
28
Середньозважена відсоткова ставка за депозитами в нац. валюті,%
7,1
7,8
8,5
29
Грошова маса, на кінець періоду, млрд. грн.
95,0
125,8
194,1
30
Готівка, на кінець періоду, млрд. грн.
33,1
42,3
60,2
31
Грошова база, на кінець періоду, млрд. грн.
40,1
53,8
82,8
32
Обмінний курс у середньому за період (UAH/USD)
5,3327
5,3192
5,1247
33
Офіційний курс, на кінець періоду, (UAH/USD)
5,3315
5,3054
5,050
36
Чисельність населення, на кінець періоду, млн. осіб
47,6
47,3
46,9
37
Кількість пенсіонерів, на кінець періоду, млн. осіб
37
Офіційний рівень безробіття, на кінець періоду,%
3,6
3,5
3,1
38
Доходи громадян, млрд. грн.
211,9
269,8
365,9
39
Витрати громадян, млрд. грн.
199,9
248,7
332,9
40
Заощадження громадян, млрд. грн.
12,0
21,1
33,0
41
Реальні наявні доходи населення, у% до попереднього року
109,1
118,2
120,1
42
Номінальна середньомісячна заробітна плата, грн.
462,27
589,63
806, 19
43
Реальна середньомісячна заробітна плата, у% до попереднього року
115,2
123,8
120,3
44
Прожитковий мінімум, на кінець періоду, грн.
342,00
362,23
423,00
45
ВВП на душу населення, грн.
5591
7267
8918

Додаток В

Таблиця В.1
Основні показники соціально-економічного розвитку України у 2006 році
 
Фактично за січень-березень 2006р.
Темпи зростання, %
березень 2006р. до
Січень-березень 2006р. до січня-березня 2005р.
довідково:
Січень-березень 2005р. до січня-березня 2004р.
лютого 2006р.
березня 2005р.
Валовий внутрішній продукт, млн. грн.
93086
х
104,0
102,4
105,0
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) 1, млн. грн.
62064,4
х
х
х
х
Індекс промислового виробництва
х
113,3
101,3
100,2
107,2
Доходи населення
 
 
 
 
 
номінальні, млн. грн.
573811
111,32
133,53
133,11
134,31
реальні наявні,%
х
103,72
123,03
122,91
120,31
Витрати населення, млн. грн.
524561
108,92
128,13
128,71
126,91
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн.
918,29
109,1
136,7
135,7
130,7
реальна,%
х
109,1
125,5
123,6
114,8
Заборгованість із виплати заробітної плати всього4, млн. грн.
996,6
94,1
76,9
х
58,7
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів
0,4
53,3
14,0
х
31,2
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб
913,7
98,9
89,7
х
х
1 Дані за січеньлютий.2 Лютий 2006р. у% до січня 2006р.3 Лютий 2006р. у% до лютого 2005р.
5 Березень у% до грудня попереднього року.
Таблиця В.2
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів
(на початок року)
Одиниці виміру
Роки
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту
Кількість
Пенсіонерів
 (млн)
всього
у тому числі:
за віком
за інвалідністю
у разі втрати годувальника
Крб.
1991
103,6
109,7

58,0
13,1
1992
539,6
554,8

423,6
13,6
1993
9735
10204
10469
6304
14,2
Тис. крб.
1994
292,1
306,9
317,4
185,5
14,5
1995
1156
1174
1368
809
14,5
Грн.
19961
38,7
38,8
45,6
33,2
14,5
19972
51,9
50,8
67,3
43,6
14,5
19982
52,2
50,9
68,6
43,5
14,5
19993
60,7
60,1
75,9
47,8
14,5
20001
68,9
69,3
82,3
52,0
14,5
20013
83,7
85,2
94,5
61,0
14,4
20023
122,5
127,1
129,7
85,5
14,4
20033
136,6
141,8
142,4
95,9
14,4
20044
182,2
194,2
170,9
120,2
14,3
20054
316,2
323,8
305,2
262,9
14,1
1 З урахуванням компенсаційних виплат
2 З урахуванням цільової грошової допомоги
3 З урахуванням цільової грошової допомоги та індексації
4 З урахуванням цільової грошової допомоги, індексації, державної адресної допомоги до пенсії (дотації), а також надбавки за особливі заслуги перед Україною.
Таблиця В.3
Середньомісячна заробітна плата по регіонах України на кінець 2004 року та на початок 2006 року (в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
 
Грудень 2003 року
Грудень 2004 року
Січень-лютий 2006 року
Україна
551,11
703,77
883,90
Автономна Республіка Крим
527,92
659,90
779,31
Вінницька
406,91
523,28
649,66
Волинська
394,37
490,60
643,50
Дніпропетровська
624,72
782,78
993,76
Донецька
622,57
811,83
1046,41
Житомирська
409,07
523,61
653,16
Закарпатська
462,24
583,35
727,05
Запорізька
625,55
776,93
949,84
ІваноФранківська
464,87
599,68
779,60
Київська
550,57
701,43
886,26
Кіровоградська
422,13
546,24
678,89
Луганська
546,51
691,88
888,03
Львівська
499,43
613,30
774,66
Миколаївська
559,69
684,50
841,09
Одеська
530,95
681,21
826,34
Полтавська
513,86
664,93
816,52
Рівненська
500,57
630,22
763,49
Сумська
440,45
552,33
729,32
Тернопільська
365,48
473,66
604,33
Харківська
535,06
669,89
829,77
Херсонська
423,23
546,39
663,23
Хмельницька
400,01
510,81
659,38
Черкаська
421,18
554,27
697,10
Чернівецька
431,25
539,92
672,70
Чернігівська
403,24
521,79
645,09
м. Київ
950,94
1217, 20
1457,12
м. Севастополь
595,43
728,21
850,47
Примітка: тут і надалі дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.

Таблиця В.4
 
Середній розмір призначеної місячної допомоги, грн.
допомога по вагітності та пологах
одноразова допомога при народженні дитини
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років
грошова виплата матерям (батькам), які зайняті доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років
допомога по догляду за дитиною-інвалідом
допомога на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років
допомога на дітей одинокім матерям
допомога на дітей військовослужбовців строкової служби
тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів
1996
54,5
34,2
5,9
13,9
14,7
11,3
5,8
9,2
5,5
1997
55,3
37,4
6,0
14,4
14,8
7,0
5,2
9,0
4,1
1998
54,5
37,8
6,5
15,4
15,0
7,0
5,3
9,4
4,6
1999
58,3
60,9
15,3
21,8
25,5
6,7
7,2
10,9
6,8
2000
59,0
86,5
17,4
22,9
27,9
8,0
8,3
13,1
8,0
2001
78,2
121,0
29,1
35,0
45,5
12,4
12,8
18,4
12,1
2005
7 857,0
80,3
2006
8 555,0
241,0
*Статистичне спостереження запроваджено зі звіту за 1993 рік.
У зв’язку з прийняттям Закону України від 25 березня 1999 року № 563 — XIV "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення окремих виплат органами соціального захисту населення" функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми працюючим батькам передано до органів соціального захисту населення за місцем проживання громадян
Таблиця В.5
Кількість одержувачів державної допомоги сімей з дітьми* (тис)
 
Всього
Одноразова
Місячна
Допомога по вагітності та пологах*1
Допо
мога при народ
женні дитини
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років
допомога на дітей,
що перебувають
під опікою
чи піклуванням
допомога
на дітей
одиноким
матерям
допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми
всього
у тому числі, зайнятим доглядом:
всього
 з них дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи
однієї дитини
двох дітей
трьох дітей
чотирьох і
більше дітей
2002
1823,6
138,4
106,6
508,3
13,1
18,1
...
1052,2
445,4
425,9
122,9
58,0
2003
1770,2
198,9
123,2
645,6
17,6
20,9
326,3
455,3
190,6
179,8
58,6
26,3
2004
1430,1
213,9
130,5
682,2
18,9
21,9
381,6
 
 
 
 
 
2006
1850,2
* Статистичне спостереження запроваджено зі звіту за 2002 рік
*1 У зв’язку з приняттям Закону України від 22 березня 2001 року № 2334 — ІІІ “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми", починаючи з 1 січня 2002 року всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Функції призначення та виплати допомоги особі, яка застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснюється за місцем роботи.

Таблиця В.6
Розподіл постійного населення України за віком, тис. осіб
Роки
Чисельність населення у віці
Демографічне
навантаження на
1000 осіб
працездатного віку
молодшому за працездатний (молодше 15 років)
працездатному (15 70 років)
старшому
за працездатний
(старше 70 років)
1990
11 814,3
28 785,1
10 957,1
791
1991
11 762,1
28 778,5
11 094,1
794
1992
11 690,8
28 793,5
11 236,8
796
1993
11 625,0
28 831,3
11 425,3
799
1994
11 489,8
28 730,8
11 503,3
800
1995
11 248,4
28 518,8
11 539,1
799
1996
10 988,6
28 309,5
11 579,8
797
1997
10 673,4
28 089,2
11 639,8
794
1998
10 366,0
27 918,8
11 690,0
790
1999
10 012,6
27 872,9
11 659,9
778
2000
9 571,9
27 922,0
11 621,3
759
2001
9 144,8
28 016,1
11 502,7
737
 20021)
8 743,7
28 004,4
11 492,8
723
2003
8 280,0
28 134,5
11 372,8
699
2004
2005
1) За даними Всеукраїнського перепису населення
Таблиця В.7
Розподіл населення України за місцем проживання
Ро
ки
Чисельність наявного населення за місцем проживання на кінець року, тис. осіб
Зміни чисельності
у% до 1990 року
міське
сільське
міське
сільське
1990
35085,2
16859,2
х
х
1991
35296,9
16759,7
100,6
99,4
1992
35471,0
16773,1
101,1
99,5
1993
35400,7
16713,7
100,9
99,1
1994
35118,8
16609,6
100,1
98,5
1995
34767,9
16529,2
99,1
98,0
1996
34387,5
16430,9
98,0
97,5
1997
34048,2
16322,6
97,0
96,8
1998
33702,1
16216,0
96,1
96,2
1999
33338,6
16091,2
95,0
95,4
2000
32951,7
15971,5
93,9
94,7
2001
32542,4
15859,1
92,8
94,1
2002
32328,4
15675,1
92,1
93,0
2003
32146,4
15476,0
91,6
91,8
2004
2005
Таблиця В.8
Доходи та витрати населення України
Роки
Доходи
Наявні доходи
Витрати
Співвідно-шення
доходів
та
витрат,
%
Реальні наявні
доходи
у% до попереднього року
 
Млрд. крб.
 
1990
131
107
115
113,6

 
 
1994
761 142
538 962
755 319
100,8
78,4
 
1995
4 005 954
2 783 660
3 931 668
101,9
108,3
 
Млн. грн.
 
1996
62 219
44 087
61 601
101,0
87,8
 
1997
73 297
52 457
71 457
102,6
102,7
 
1998
80 870
59 435
79 758
101,4
102,4
 
1999
98 154
72 387
97 077
101,1
99,3
 
2000
128 736
96 609
124 533
103,4
104,1
 
2001
157 996
119 048
151 208
104,5
110,0
 
2002
185 073
141 618
168 015
110,2
118,0
 
2003
211 922
157 288
199 908
106,0
105,8
 
2004
 
2005
 

Таблиця В.9
Доходи та витрати населення України (уточнені дані Держкомстату)
(млн. грн)
 
2001 рік
2002 рік
2003 рік
2004 рік1)
I. Доходивсього
157 996
185 073
215 672
269 778
1. Заробітна плата
67 389
78 950
94 608
114 208
2. Прибуток та змішаний доход
29 518
33 540
36 330
44 392
3. Доходи від власності, одержані
4 275
5 297
6 706
7 220
4. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
56 814
67 286
78 028
103 958
в тому числі:
 
 
 
 
 — соціальні допомоги
23 978
31 601
35 318
50 486
 — інші одержані поточні трансферти
5 112
6 656
8 281
9 922
 — соціальні трансферти в натурі
27 724
29 029
34 429
43 550
II. Витрати та заощадження — всього
157 996
185 073
215 672
269 778
1. Придбання товарів та послуг
139 984
153 589
180 730
229 083
2. Доходи від власності, сплачені
190
334
902
1 864
3. Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
11 034
14 092
17 763
17 770
в тому числі:
 
 
 
 
 — поточні податки на доходи, майно тощо
9 020
11 054
13 789
13 354
 — внески на соціальне страхування
1 307
2 080
2 584
2 886
 — інші поточні трансферти
707
958
1 390
1 530
4. Нагромадження нефінансових активів
3 408
2 464
1 680
3 183
5. Приріст фінансових активів
3 380
14 594
14 597
17 878
в тому числі:
 
 
 
 
 — приріст вкладів в комерційних банках та заощаджень в цінних паперах
6 273
10 184
15 016
11 208
 — заощадження в іноземній валюті
808
825
3 881
13 288
 — позики, одержані за виключенням погашених
440
2 103
6 236
6 254
Наявний доход
119 048
141 618
162 578
206 594
Заощадження
6 788
17 058
16 277
21 061

Таблиця В.10
Структура доходів населення України
 (у відсотках до підсумку)
Роки
Доходи
 
заробітна плата
прибуток та змішаний доход
доходи
від
власності, одержані
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
 
усього
з них
соціальні допомоги
 
 
1990
60,2
10,6
2,7
26,5
13,1
 
1994
45,9
9,0
2,4
42,7
16,4
 
1995
41,3
15,4
1,2
42,1
14,4
 
1996
43,8
15,7
0,8
39,7
15,8
 
1997
44,2
15,3
0,9
39,6
16,0
 
1998
43,4
16,4
2,6
37,6
15,1
 
1999
42,9
17,6
2,5
37,0
15,3
 
2000
43,4
19,2
2,6
34,8
14,7
 
2001
42,7
18,7
2,7
35,9
15,2
 
2002
42,7
18,1
2,8
36,4
17,1
 
2003
42,7
16,3
2,4
38,6
17,3
 
2004
 
2005
 
Таблиця В.11
Кількість пенсіонерів в Україні
 (на початок року)
Роки
Усього
пенсіонерів,
тис. осіб
У тому числі
Кількість
пенсіонерів у розрахунку на 1000 населення
за віком
за інвалідністю
у разі втрати годувальника
за вислугою
 років
отримують
соціальні
пенсії
1991
13084
9713
1313
1209
...
318
253
1992
13554
10294
1355
1044
361
500
273
1993
14191
10737
1388
1155
379
532
279
1994
14477
10865
1477
1236
398
501
282
1995
14515
10668
1734
1228
415
470
284
1996
14487
10615
1814
1195
429
434
284
1997
14487
10587
1868
1163
443
426
286
1998
14535
10558
1923
1168
464
422
289
1999
14521
10473
1978
1153
493
424
291
2000
14530
10424
2005
1155
517
429
294
2001
14447
10299
2015
1150
552
431
295
2002
14423
10275
2033
1127
558
430
299
2003
14376
10273
2029
1091
575
408
301
2004
2005
2006
Таблиця В.12
Середній розмір місячної пенсії в Україні
 (на початок року)
Роки
Середній
розмір
призначеної
місячної пенсії
У тому числі
за віком
за інвалід
ністю
у разі втрати годувальника
за вислугою
років
соціальної
пенсії
крб.
1991
104
110
96
58
105
53
1992
540
555
583
424
480
332
1993
9735
10204
10469
6304
10577
3773
тис. крб.
1994
292
307
317
186
331
102
1995
1156
1174
1368
809
1264
548
грн.
19961)
38,7
38,8
45,6
33,2
40,7
21,4
19971)
51,9
50,8
67,3
43,6
53,3
33,0
19981)
52,2
50,9
68,6
43,5
53,9
33,7
19992)
60,7
60,1
75,9
47,8
66,2
36,0
20003)
68,9
69,3
82,3
52,0
76,4
37,6
20013)
83,7
85,2
94,5
61,0
105,8
43,7
20023)
122,5
127,1
129,7
85,5
146,1
54,8
20033)
136,6
141,8
142,4
95,9
168,3
59,0
2004
2005
2006
1) З урахуванням компенсаційних виплат.
2) З урахуванням цільової грошової допомоги.
3) З урахуванням цільової грошової допомоги та індексації.
Таблиця В.13
Безробіття та тривалість пошуку роботи
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
 2002
2003
в середньому за рік
 9 місяців
9 місяців
Усього безробітних у віці 1570 років,
тис. осіб
1437,0
1997,5
2330,1
2937,1
2698,8
2707,6
2516,9
2301,0
2232,4
2070,8
з них шукали роботу, намагались
організувати власну справу, тис. осіб
1219,8
1666,2
1995,4
2825,4
2565,1
2628,7
2431,3
2204,3
2143,7
1977,4
у тому числі за тривалістю пошуку
роботи, у%
до 3 місяців
32,4
26,7
20,4
17,9
14,9
13,2
14,0
15,1
14,7
17,5
46 місяців
21,1
20,2
20,4
19,1
13,9
11,0
11,0
11,6
11,3
12,3
79 місяців
10,3
11,1
11,9
10,7
12,0
12,2
10,1
10,0
10,3
10,5
1012 місяців
8,2
9,3
15,0
15,3
12,9
13,1
10,1
9,8
9,7
9,5
більше 1 року
28,0
32,7
32,3
37,0
46,3
50,5
54,8
53,5
54,0
50,2
Середня тривалість пошуку роботи, місяців
7
8
8
9
9
10
10
10
10
9
Примітка: дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності за 1995 — 1998 рр. в середньому за ІV квартал, 19992003 рр. в середньому за період, з урахуванням впливу фактору сезонності.
Таблиця В.14
Зареєстроване безробіття в Україні (на кінець року)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, тис. осіб
126,9
351,1
637,1
1003,2
1174,5
1155,2
1008,1
1034,2
988,9
998,9
903,5
Рівень безробіття (у% до працездатного населення працездатного віку)
0,5
1,3
2,3
3,7
4,3
4,2
3,7
3,8
3,6
3,6
3,1
Навантаження незайнятого населення на одне робоче місце, вакансію, осіб
2
11
20
30
24
17
11
9
7
6
5
Попит на робочу силу, тис. осіб
86,4
35,2
34,8
34,6
50,7
68,2
96,9
123,9
138,8
166,4
186,6

Додаток Г

Таблиця Г.1
Баланс АКБ „Приватбанк" за 2000 — 2004 роки (щорічний розріз)


Продовження табл. Г.1


Таблиця Г.2
Баланс АКБ „Приватбанк" за 2003 — 2005 року (поквартальний розріз)


Продовження табл. Г.2


Таблиця Г.3
Формування прибутку в АКБ „Приватбанк" у 2003 — 2005 роках


Таблиця Г.4
Баланс АКБ "Приватбанк" за 1 квартал 2006 року


Продовження табл. Г.4


Таблиця Г.5
Звіт про фінансові результати АКБ "Приватбанк" за 1 квартал 2006 року

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
страхування на випадок безробіття.
Страхові фонди беруть на себе зобов'язання щодо збору страхових внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків.
Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):
а) на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та господарювання;
б) у фізичних осіб;
2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності.
Страхові фонди є органами, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, провадять збір та акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно з затвердженими статутами.
Усі застраховані громадяни є членами відповідних страхових фондів залежно від виду соціального страхування. Страхові фонди є некомерційними самоврядними організаціями. Цільові страхові фонди, якщо інше не передбачено законами України, не можуть займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої їх створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю. Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету України. Страхові фонди діють на підставі статутів, що затверджуються у порядку, визначеному законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
Перший рівень — солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі — солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом [11].
Другий рівень — накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі — накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.
Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [10].
Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та представлені Пенсійним фондом України.
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення та представлені Накопичувальним Фондом Пенсійного Фонду України та недержавними пенсійними фондами.
Відповідно Закону [11] за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:
1) пенсія за віком;
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати [11]:
1) довічна пенсія з установленим періодом;
2) довічна обумовлена пенсія;
3) довічна пенсія подружжя;
4) одноразова виплата.
У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів Пенсійного фонду. До соціальних послуг, передбачених Законом [11], належить допомога на поховання пенсіонера.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 Закону [6], та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.
Усі застраховані особи є членами цього Фонду. Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам Фондом, стабільної діяльності Фонду.
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);
2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);
3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);
Відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги при народженні дитини здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програми "Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини" [12].
4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 42 — 44 цього Закону);
5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (статті 45, 46 цього Закону);
6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) (статті 47, 48 цього Закону).
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом [5] і статутом Фонду.
Фонд страхування на випадок безробіття є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Видами страхових виплат по допомозі на випадок безробіття за цим Законом [5] є:
допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.
Основними факторами прогнозування та регулювання державного соціального страхування є вплив на джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування є [7], [8], [11], які визначені як наступні:
1) страхові внески страхувальниківроботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених Законами;
2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;
3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
4) асигнування із Державного бюджету України;
5) інші надходження відповідно до законодавства.

1.2 Банківські установи як інструменти обслуговування соціальних грошових виплат населенню в Україні

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном "БАНК" розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку — здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників.
Отримання соціального грошового забезпечення населенням в Україні здійснюється через новітні технології платіжних систем банківських установ з відкриттям пенсійних та соціальних рахунків чи через традиційну систему прямих поштових переказів грошей в системі Укрпошти з отриманням готівкових коштів по повідомленню у відділенні пошти чи доставкою готівкових коштів переказу по графіку до місця проживання отримувача працівниками Укрпошти.
Пенсійний рахунок — це поточний рахунок, відкритий фізичною особою (пенсіонером) для зарахування пенсії від органів Пенсійного фонду та/або органів підпорядкованих Міністерству праці та соціальної політики.
Соціальний рахунок — Це поточний рахунок, відкритий фізичною особою для зарахування грошової допомоги від органів Пенсійного фонду, органів, підпорядкованих Міністерству праці та соціальної політики, з державного та місцевого бюджетів, державних й недержавних позабюджетних фондів, громадських та благодійних організацій всіх рівнів і т.д. На поточні соціальні рахунки можуть нараховуватись матеріальна допомога, пенсії по інвалідності, компенсації, а також інші грошові виплати.
Остаточною перемогою банківської системи України по впровадженню у 1998 — 2004 роках “пілотних зарплатних проектів” по організації виплати заробітної плати та “пілотних проектів по виплаті пенсій та соціальної допомоги” через банки з використанням платіжних пластикових карток можна вважати офіційне признання та впровадження норм державного регулювання в Постанові КМУ від 22 квітня 2005 року № 318 “Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги” [18], в якій всім 100% бюджетним установам та фондам соціальної допомоги України вказано:
з метою підвищення ефективності управління бюджетними коштами, зменшення витрат, пов'язаних з отриманням готівки в установах банків, її доставкою до бюджетних установ та охороною, сприяння розширенню безготівкових розрахунків та здешевлення банківських кредитів для реального сектору економіки і громадян Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ здійснюється за їх письмовою згодою через уповноважені банки, які визначаються за результатами відкритого конкурсу, що проводиться постійно діючою комісією у порядку, встановленому Міністерством фінансів.
2. Рекомендувати керівникам бюджетних установ спрямувати в установленому порядку кошти, вивільнені шляхом зменшення витрат, пов'язаних з отриманням готівки в установах банків, її доставкою до бюджетних установ та охороною, для потреб бюджетних установ, зокрема підвищення заробітної плати.
Працівники бюджетних установ (одержувачі державної соціальної допомоги) за власним бажанням обирають уповноважений банк, через який йому виплачуватиметься заробітна плата (державна соціальна допомога).
Обслуговування працівника з отримання заробітної плати (одержувача державної соціальної допомоги) в уповноваженому банку здійснюється на підставі договорів між уповноваженим банком та працівником бюджетної установи (одержувачем державної соціальної допомоги).
До участі в конкурсі допускаються банки, що на час проведення конкурсу здійснюють діяльність на банківському ринку не менше п'яти років та дали
зобов'язання щодо дотримання граничних показників вартості послуг, передбачених у табл.1.1 [18].
Таблиця 1.1
Перелік послуг та граничне значення показників їх вартості, які банк зобов'язується дотримуватись у разі набуття статуту уповноваженого банку по виплаті заробітної плати бюджетним підприємствам та соціальної допомоги населенню
N з/п
Найменування послуг
Граничне значення
1
Випуск/відкриття та розрахунково-касове
обслуговування основної картки/поточного рахунку
Безкоштовно
2
Нарахування відсотків на залишок за картковим/
поточним рахунком, за яким здійснюється
виплата зарплати (відсоткові ставки за
депозитними вкладами відповідно до
депозитної політики банку)
Не є обов'язковою умовою
3
Термін зарахування заробітної плати на рахунки
її отримувачів (днів)
Не пізніше наступного банківського дня, а в установах банків, розташованих у населених пунктах нижче рівня районних центрів — протягом двох банківських днів
4
Умови овердрафту:
ставка за кредитом (% річних)
Не більше облікової ставки Національного банку
 — строк (в місяцях)
Не менше місяця
 — ліміт (% від середньомісячної заробітної плати)
Не менше 50
5
Плата за зарахування коштів на карткові /
поточні рахунки фізичних осіб —
працівників бюджетних установ
 (у відсотках до суми операції)
0,15
6
Плата за здійснення операцій із видачі готівки з
 карткового / поточного рахунку
через власну мережу кас та банкоматів
Безкоштовно
7
Плата за здійснення безготівкових
операцій у сфері торгівлі та послуг
Безкоштовно
8
Плата за здійснення операцій в межах
одного банку із перерахування коштів з карткового /
поточного рахунку на депозитний чи інший рахунок
Безкоштовно

1.3 Аналіз обсягів соціальних грошових виплат та участі банківських установ України в операціях по обслуговуванню населення у 2001-2006 роках

Аналіз обсягів соціально-грошових виплат населенню та їх структури проведемо на основі даних Держкомстату України з врахуванням наступних основних чинників:
загального стану та динаміки соціально-економічного розвитку України;
стану та динаміки демографічної структури населення в Україні;
динаміки рівнів заробітної плати та відповідного росту фондів соціального страхування населення і грошових потоків виплат;
динаміки рівнів безробіття та виплат по безробіттю.
Результати 1 кварталу 2006 року
За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2006р. становлять 20,6 млрд. грн. (34,1% до ВВП), що складає 13,2% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (70,7% від загальної суми доходів) [60].
Профіцит Зведеного бюджету за січень-лютий 2006р. становив 2,5 млрд. грн. (4,1% до ВВП). Облікова відсоткова ставка Національного банку України у січні 2006р. становила 9,5%.
За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки), за січень 2006р. збільшились на 0,4% і на 1 лютого 2006р. становили 153,5 млрд. грн., з яких 85,3 млрд. грн. — у національній валюті.
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за січень 2006р. збільшились на 1,1% і на 1 лютого становили 74 млрд. грн., з яких 41,5 млрд. грн. — у національній валюті.
На кінець січня 2006р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро — 610,14 грн. за 100 євро.
Номінальні доходи населення за січень-лютий 2006р. порівняно з аналогічним періодом 2005р. збільшились на 33,1%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 35,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, — на 22,9%.
Наявний доход у розрахунку на одну особу за лютий 2006р. становив 487,4 грн. проти 459,7 грн. за січень. Витрати населення у січнілютому 2006р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 28,7%, приріст заощаджень становив 4 925 млн. грн.
У січні-лютому 2006р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 883,90 грн., що в 1,8 раза перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (483 грн) та на 35,3% відповідний показник рік тому.
Реальна заробітна плата найманих працівників у січні-лютому 2006р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 22,6% (у січні-лютому 2005р. — на 14,3%).
Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом липня 2000 р. в наступні періоди не виникала. Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", на 1 березня 2006р. відсутня.
У 2005 році на фінансування пенсій було спрямовано 64,1 млрд. грн., що на 63 відсотки більше, ніж в 2004 році (39,2 млрд). Водночас на 2006 рік передбачається виділення 70,2 млрд. грн., що на 10 відсотків більше, ніж у 2005 році. Потреба в коштах на виплату пенсій і грошової допомоги в січні 2006 року становила 5,66 млрд. грн. і вона була повністю профінансована за рахунок всіх надходжень до бюджету ще до 31 січня, потреба на лютий складає 5,63 млрд. і станом на 28 лютого вона повністю забезпечена.
Згідно з бюджетом2006 максимальна допомога на утримання дитини до трьох років з 1 січня збільшилася втричі і складає 241 гривню, з 1 квітня вона складатиме 248 гривень, а з 1 жовтня — 252,5 гривні. Станом на 20 лютого 2006 року допомогу на дитину отримали всі 1,85 млн. українських сімей, заборгованість відсутня.
За даними матеріалів вибіркових обстежень населення домогосподарств з питань економічної активності, чисельність економічно активного населення віком 1570 років у середньому за 2005р. становила 22,3 млн. осіб, з них 20,7 млн. осіб, або 92,8%, були зайняті економічною діяльністю, решта — не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних (за методологією МОП) працездатного віку (особи, що самостійно шукали роботу, та ті, які перебували на обліку у державній службі зайнятості) становила 1,6 млн. осіб, або 7,8% від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.
На обліку в державній службі зайнятості на 1 квітня 2006р. перебувало 937,6 тис. незайнятих громадян, з них кожний другий проживав у сільській місцевості. Серед зазначеної категорії громадян 913,7 тис., або 97,5%, мали офіційний статус безробітних, з яких більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за березень 2006р. скоротився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 квітня 2006р. становив 3,2% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник сільського населення майже втричі перевищував рівень зареєстрованого безробіття мешканців міської місцевості та становив 5,8% проти 2,2%.
За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж березня 2006р. зросла на 4,3% і на 1 квітня 2006р. становила 221,5 тис., що на 17,2% більше, ніж рік тому.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію загалом по країні за березень 2006р. не змінилося і становило 4 особи. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,2 особи у м. Києві до 19 осіб у Тернопільській та Черкаській областях.
З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом березня 2006р. на допомогу по безробіттю було витрачено 145,4 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували упродовж зазначеного місяця, становила 690,0 тис. осіб, або 75,5% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у березні 2006р. порівняно з лютим зріс на 3,4%, а з відповідним місяцем 2005р. — на 27,2% і становив 210,69 грн., що дорівнює 60,2% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (350 грн).
На 1 березня 2006р. в Україні, за оцінкою, проживало 46859,0 тис. осіб. Упродовж січня-лютого 2006р. кількість населення зменшилась на 70,5 тис. осіб, або на 9,3 особи на 1000 населення.
Результати 2005 року
За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2005р. становили 119,2 млрд. грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,3% від загальної суми доходів) [61].
Профіцит Зведеного бюджету за січень-листопад 2005р. становив 3,2 млрд. грн. (0,9% до ВВП).
Облікова відсоткова ставка Національного банку України у жовтні — грудні 2005р. становила 9,5%.
За даними Національного банку України, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за жовтень 2005р. збільшились на 3,1% і на 1 листопада 2005р. становили 140,3 млрд. грн., з яких 79,2 млрд. грн. — у національній валюті.
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за жовтень збільшились на 4,8% і на 1 листопада 2005р. становили 64,5 млрд. грн., з яких 36 млрд. грн. — у національній валюті.
На кінець грудня 2005р. офіційний курс гривні до долара США становив 505 грн. за 100 доларів США, гривні до євро — 612,97 грн. за 100 євро.
Номінальні доходи населення за січень-листопад 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, — на 19,8%.
Наявні доходи у розрахунку на одну особу за січень-листопад 2005р. становили 5244,3 грн. проти 3816 грн. за аналогічний період 2004р.
Витрати населення у січні-листопаді 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 33,4%, приріст заощаджень становив 26201 млн. грн.
У січні-листопаді 2005р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 787,22 грн., що на 35,9% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року та в 1,7 раза перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (453 грн).
Реальна заробітна плата за 11 місяців 2005р. порівняно з відповідним періодом 2004р. збільшилася на 19,2%.
Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного Фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. в наступні періоди не виникала.
За даними матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності за січень-вересень 2005р. середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 1570 років становила 22,3 млн. осіб, з них 20,7 млн. осіб, або 93,0%, були зайняті економічною діяльністю, решта — не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних (за методологією МОП) працездатного віку (особи, що самостійно шукали роботу, та ті