Задача

Задача на тему Бухгалтерський облік 3

Работа добавлена на сайт bumli.ru: 2014-08-18
Практична робота
Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.
Назва статті
Сума
Основні засоби
258964
Статутний фонд
268451
Матеріали
24568
Паливо
5689
Розрахунки по оплаті праці
4589
Готова продукція
5469
Розрахунки з постачальниками
2356
Розрахунковий рахунок
12561
Розрахунки з підзвітними особами, кредит
257
Короткотермінова позика
29000
Відповідь на завдання:
На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.
Дата (рік, місяць, число)
Коди
Підприємство
за ЄДРПОУ
01
Територія
за КОАТУУ
Форма власності
за КФВ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на _____01січня_________ 2004р.
Форма № 1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1
2
3
4
   залишкова вартість
010
   первісна вартість
011
   накопичена амортизація
012
(             )
(             )
Незавершене будівництво
020
Основні засоби:
   залишкова вартість
030
258964
   первісна вартість
031
   знос
032
(             )
(             )
Довгострокові фінансові інвестиції:
   які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств
040
   інші фінансові інвестиції
045
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
Відстрочені податкові активи
060
Інші необоротні активи
070
 
Усього за розділом І
080
258964
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
 
   виробничі запаси
100
30257
   тварини на вирощуванні та відгодівлі
110
   незавершене виробництво
120
   готова продукція
130
5469
   товари
140
Векселі одержані
150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
   чиста реалізаційна вартість
160
   первісна вартість
161
   резерв сумнівних боргів
162
(             )
(             )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   з бютжетом
170
   за виданими авансами
180
   з нарахованих доходів
190
   із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
Поточні фінансові інвестиції
220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
   в національній валюті
230
12561
   в іноземній валюті
240
Інші оборотні активи
250
 
Усього за розділом ІІ
260
35726
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
Баланс
280
307251
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Власний капітал
1
2
3
4
Статутний капітал
300
268451
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
2798
Неоплачений капітал
360
(             )
(             )
Вилучений капітал
370
(             )
(             )
Усього за розділом І
380
271249
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
Інші забезпечення
410
Цільове фінансування
420
Усього за розділом ІІ
430
0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
Відстрочені податкові зобов'язання
460
Інші довгострокові зобов'язання
470
Усього за розділом ІІІ
480
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
29000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
530
2356
Поточні зобов'язання за розрахунками
   з одержаних авансів
540
   з бюджетом
550
   з позабюджетних платежів
560
   зі страхування
570
   з оплати праці
580
4589
   з учасниками
590
257
   із внутрішніх розрахунків
600
Інші поточні зобов'язання
610
Усього за розділом ІV
620
36202
V. Доходи майбутніх періодів
630
Баланс
640
307451
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________
Прибуток підприємства становить 2578 грн.

Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Оборотно-сальдова відомість.
Рахунок
Сальдо на 01.01. 2004р.
Обороти за січень
Сальдо на 01.02.2004р.
Код
Назва
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
10
Основні засоби
258964
40
Статутний фонд
268451
201
Сировина й матеріали
24568
203
Паливо
5689
661
Розрахунки по оплаті праці
4589
26
Готова продукція
5469
631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
2356
311
Поточні рахунки в національній валюті
12561
372
Розрахунки з підзвітними особами
257
601
Короткострокові кредиди банків у національній валюті
29000
23
Виробництво
0
301
Каса
0
 

Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.
Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання.
Реєстраційний журнал

Документ і короткий зміст операції
Сума
Рахунок кореспонденції
п/п
 
Дебет
Кредит
1
Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер)
3700
 201
631 
2
Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер)
20
 301
372 
3
Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт)
57
 23
372 
4
Поступило з розрахункового рахунку в касу для: 
 
а) Виплати заробітної плати
2700
 301
661 
 
б) На господарські потреби
54
 301
 23
5
Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки)
460
 23
201 
6
Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку
9000
 311
601 
7
Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер)
28
 372
301 
8
Перераховано в погашення заборгованості:
 
а)А-по короткотерміновій позичці 
3400
 601
311 
 
б) Б-постачальникам
3090
 631
311 
9
Виплачено з каси:
а) А-заробітну плату
2700
661 
301 
б)Б-видано під звіт Іванченко М.І.
46
372
301 
10
Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога)
120
23
203 
11
Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт)
25
203
372 
12
Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер)
3
301
372 

Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості.
Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних рахунках за січень [5].
Дебет
Рахунок 10 «Основні засоби»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
258964
 
1.Надійшло
2.Використано
Оборот за січень
0
Оборот за січень
0
Залишок на 01.02.2004
258964
Дебет
Рахунок 40 «Статутний капітал»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
268451
 
1.Надійшло
2.Використано
Оборот за січень
0
Оборот за січень
0
Залишок на 01.02.2004
268451
Дебет
Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
2598
 
1.Надійшло
 итьтьт
2.Використано
Оборот за січень
0
Оборот за січень
0
Залишок на 01.02.2004
2598
Дебет
Рахунок 201 «Сировина й матеріали»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
24568
 
1.Надійшло
3700
2.Використано
460
Оборот за січень
3700
Оборот за січень
460
Залишок на 01.02.2004
27808
Дебет
Рахунок 203 «Паливо»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
5689
 
1.Надійшло
25
2.Використано
120
Оборот за січень
25
Оборот за січень
120
Залишок на 01.02.2004
5594
Дебет
Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
4589
 
1.Надійшло
2700
2.Використано
2700
Оборот за січень
2700
Оборот за січень
2700
Залишок на 01.02.2004
4589
Дебет
Рахунок «Готова продукція»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
5469
 
1.Надійшло
 0
2.Використано
 0
Оборот за січень
0
Оборот за січень
0
Залишок на 01.02.2004
5469
Дебет
Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
2356
 
1.Надійшло
3090
2.Використано
3700
Оборот за січень
3090
Оборот за січень
3700
Залишок на 01.02.2004
1746
Дебет
Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
12561
 
1.Надійшло
9000
2.Використано
3400
Оборот за січень
9000
Оборот за січень
6490
Залишок на 01.02.2004
15071
Дебет
Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
257
 
1.Надійшло
28
2.Використано
20
 
46
3
Оборот за січень
74
Оборот за січень
105
Залишок на 01.02.2004
226
Дебет
Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
29000
 
1.Надійшло
3400
2.Використано
9000
Оборот за січень
3400
Оборот за січень
9000
Залишок на 01.02.2004
23400
Дебет
Рахунок 23 «Виробництво»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
0
 
1.Надійшло
460
2.Використано
54
57
120
Оборот за січень
637
Оборот за січень
54
Залишок на 01.02.2004
583
Дебет
Рахунок 301 «Касса в національній валюті»
Кредит
Залишок на 01.01.2004
0
 
1.Надійшло
20
2.Використано
28
2700
2700
54
46
3
Оборот за січень
2777
Оборот за січень
2774
Залишок на 01.02.2004
3

Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період.
Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість.
 Оборотно-сальдова відомість
За січень 2004 р.
Рахунок
Сальдо на 01.01.2004р.
Обороти за січень
Сальдо на 01.02.2004р.
Код
Назва
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
10
Основні засоби
258964
0
0
258964
40
Статутний фонд
268451
0
0
268451
201
Сировина й матеріали
24568
3700
460
27808
203
Паливо
5689
25
120
5594
661
Розрахунки по оплаті праці
4589
2700
2700
4589
26
Готова продукція
5469
0
0
5469
631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
2356
3090
3700
1746
311
Поточні рахунки в національній валюті
12561
9000
6490
15071
372
Розрахунки з підзвітними особами
257
74
105
226
601
Короткострокові кредиди банків у національній валюті
29000
3400
9000
34600
23
Виробництво
0
637
54
583
301
Каса
0
2777
2774
3
Кред.обороти
 
25403
25403

Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду.
Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на 01.02.2004р.
Дата (рік, місяць, число)
Коди
Підприємство
за ЄДРПОУ
01
Територія
за КОАТУУ
Форма власності
за КФВ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на _____01лютого_________ 2004р.
Форма № 1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010
первісна вартість
011
накопичена амортизація
012
(             )
(             )
Незавершене будівництво
020
Основні засоби:
залишкова вартість
030
258964
258964 
первісна вартість
031
знос
032
(             )
(             )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств
040
інші фінансові інвестиції
045
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
Відстрочені податкові активи
060
Інші необоротні активи
070
 
Усього за розділом І
080
258964
 258964
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
 
   виробничі запаси
100
30257
 33402
   тварини на вирощуванні та відгодівлі
110
   незавершене виробництво
120
637 
1
2
3
4
   готова продукція
130
5469
 5469
   товари
140
Векселі одержані
150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
   чиста реалізаційна вартість
160
   первісна вартість
161
   резерв сумнівних боргів
162
(             )
(             )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   з бютжетом
170
   за виданими авансами
180
   з нарахованих доходів
190
   із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
Поточні фінансові інвестиції
220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
   в національній валюті
230
12561
15074 
   в іноземній валюті
240
Інші оборотні активи
250
 
Усього за розділом ІІ
260
35726
54582 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
Баланс
280
307251
313546 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Власний капітал
Статутний капітал
300
268451
268451 
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
Резервний капітал
340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
2598
 3934
Неоплачений капітал
360
(             )
(             )
Вилучений капітал
370
(             )
(             )
Усього за розділом І
380
271049
272385 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
Інші забезпечення
410
Цільове фінансування
420
Усього за розділом ІІ
430
0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
Відстрочені податкові зобов'язання
460
Інші довгострокові зобов'язання
470
Усього за розділом ІІІ
480
ІV. Поточні зобов'язання
1
2
3
4
Короткострокові кредити банків
500
29000
34600 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
530
2356
1746 
Поточні зобов'язання за розрахунками
   з одержаних авансів
540
   з бюджетом
550
   з позабюджетних платежів
560
   зі страхування
570
   з оплати праці
580
4589
4589 
   з учасниками
590
257
226 
   із внутрішніх розрахунків
600
Інші поточні зобов'язання
610
Усього за розділом ІV
620
36202
 41161
V. Доходи майбутніх періодів
630
Баланс
640
307251
313546 
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________
На 01 лютого 2004р. прибуток підприємства становить 1336грн.

Список використаної літератури та джерел
1.                Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.Навч.посібник. 3-тє вид., доп.і перероб. К.:А,С,К,,  1998. 784с.
2.                Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.Нормативи.Коментарі. 6-те вид., із змінами та доповн. К.:   - Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.
3.                Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.
4.                „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.
5.                „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
6.                „Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
7.                Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.

1. Реферат на тему Организационное поведение
2. Реферат на тему Hamlet And The Human Condition Essay Research
3. Курсовая Судебная система Российской Федерации 2
4. Реферат на тему Шагал Марк живописец и график
5. Реферат Тепловые аппараты для приготовления пищи методом ИК-нагрева - электрогрили
6. Курсовая Аудиторская оценка существенности ошибок и аудиторского риска в Украине
7. Курсовая на тему Может ли дружба затеряться во времени
8. Доклад на тему Как спасти продукт при помощи скрытого позиционирования
9. Курсовая на тему Подсистема управления процессами
10. Реферат на тему Внутренняя политика Екатерины II